Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Ettevõtjad, juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad, analüütikud jt töötajad.

Eesmärk

Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest ettevõtjale ja juhile! Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 • saanud süsteemse ülevaate ettevõtjale ja juhile vajalikust raamatupidamisest, finantsjuhtimisest, analüüsist ja omahinna arvestusest;
 • teadvustanud raamatupidamise mõisteid ja printsiipe, millele keskenduda ettevõtjana;
 • koostanud ja analüüsinud finantsaruandlust;
 • arvestanud toodete ja teenuste omahinda ja projektide kasumlikkust;
 • koostanud "Heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Teemad

 • Millele keskenduda ettevõtjana ja juhina raamatupidamises ning finantsjuhtimises?
  • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
  • Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?
 • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
  • Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
 • Bilansi "lugemine"
  • Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
 • Kasumiaruande skeemid ja "lugemine"
  • Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
  • Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
 • Rahavood ehk rahakäive
  • Rahavoogude aruanne
  • Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
  • Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
 • Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega
  • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
  • Kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
  • Eelarvete koostamise meetodid. "Ülevalt alla" või "alt üles"? baasist või nullbaasist? perioodiline või pidev?
  • Põhitegevuse eelarvete koostamine
  • Finantseelarvete koostamine
  • Eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja eelarvestatud rahavoogude aruande koostamine
  • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
 • Toodete ja teenuste omahinna arvestus
  • Mida mõistame omahinna all?
  • Mis on kuluobjektide arvestus ja miks see on oluline?
  • Kuidas kujunevad toodete, teenuste ja projektide kulud?
  • Mis on kulukohtade arvestus ja miks see on oluline?
  • Mis on kululiikide arvestus ja miks see on oluline?
 • Täiskuluarvestus ja omahinna kujunemine
  • Kuidas jaotada üldkulusid?
  • Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus
 • Osakuluarvestus ja jääktulupõhise kasumi kujunemine
  • Kulud - maht - kasum analüüs
  • Kuidas leida tasuvuspunkti ja tasuvuspunkti diagramm
  • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Projekti kasumilikkus ja rahavood
  • Projekti müügitulude ja kulude arvestus
  • Projekti laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine
  • Kuidas vältida "auke" projekti rahastamisel?
  • Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine
 • Bilansi "lugemiselt" eesmärgistatud finantsanalüüsile
  • Kuidas viia läbi eesmärgistatud finantsanalüüsi?
  • Finantsanalüüsi meetodid ja nende kasutamine: majandusnäitajate
  • hindamine, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
  • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel
AJAKAVA
Esimene päev: Teine päev:
10.00-12.15 koolitusprojekt 12.15-12.45 vaheaeg 12.45-14.15 koolitusprojekt 14.15-14.30 vaheaeg 14.30-16.45 koolitusprojekt 09.00-10.30 koolitusprojekt 10.30-10.45 vaheaeg 10.45-12.15 koolitusprojekt 12.15-12.45 vaheaeg 12.45-14.15 koolitusprojekt 14.15-14.30 vaheaeg 14.30-16.00 koolitusprojekt
Koolituse meetodid
- Teooria - Praktilised ülesanded - Grupitööd - Case study'd
Grupi suurus piiratud!

Toimumise aeg: 06. ja 07.06.2023

Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi

Osavõtutasu

 • 880 EUR + km 20% 
 • Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis. Osaledes veebi vahendusel registreerudes palun lisada märkus "osalen veebi teel" lisainfo lahtrisse.

Lektor

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor; koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Tickets

Ticket Type Price Spaces
Osavõtutasu
2 päeva
1 056,00 €
Osavõtutasu 2 päeva
Osalen veebi teel!
1 056,00 €

Registration Information

Payment and Confirmation

NB! Peale koolitusele registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile broneeringu kinnitus andmete edastamise kohta. Seejärel võtab koolitaja Teiega ühendust ja saadab üritusel osalemiseks arve.