Raamatupidaja koolitus (kolmapäeviti)

Raamatupidamine on majandusarvestus, mis annab ettevõtjale ülevaate tema äris toimuvast ning siin on oluline roll just raamatupidaja korrektsel ja täpsel tööl, mis aitab analüüsida ettevõtte majandustegevust.
Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine, arvepidamine kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle ning aruannete koostamine vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele kõiki, kes soovivad alustada tööd väikeettevõtte raamatupidajana, huvilisi, kes soovivad omandada teadmisi äriühingu raamatupidamisest.

Õppe alustamise tingimuseks on teadmised Exceli programmi kasutamisel.

Koolitusel õpid:

 • kajastama ostu-ja müügiarveid
 • pidama materiaalse ja immateriaalse põhivara ning varude arvestust
 • pidama palga-, puhkusetasude ja maksude arvestust
 • koostama ja esitama maksuaruandeid
 • koostama raamatupidamisbilanssi
 • kasutama raamatupidamise seadust, Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ning ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja
 • koostama raamatupidamise aruandeid (majandusaasta aruannet, kasumi- ja rahavoogude aruannet) ning tegema järeldusi ettevõtte majandusliku tegevuse kohta.

Teemad ja ajakava

9.00-14.00

I moodul, 20.09.2023-15.11.2023

Moodulis on seitse koolituspäeva

 1. Majandusarvestuse olemus ja raamatupidamise meetodid.
 2. Kontode kahekordne kirjendamine, liht- ja liitlausendite moodustamine.
 3. Raamatupidamisbilanss- bilansikirjete sisu, seosed bilansi ja kontode vahel.
 4. Varude arvestus ja kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 5. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 6. Müügi- ja ostuarved, müügitulude kajastamine.
 7. Palgaarvestus- palga maksustamine ja väljamaksmine, puhkustasude arvestamine.

II moodul, 22.11.2023-10.01.2024

Moodulis on seitse koolituspäeva

 1. Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud.
 3. Põhivara arvestus - materiaalse põhivara soetamise eriliigid (laen, liising), varade sihtfinantseerimine, amortisatsioonimeetodid, hoolduste, remontide ja parenduste kajastamine, varade mahakandmine
 4. Lühi- ja pikaajalised kohustused- laenude ja liisingute arvestus.
 5. Ostu- ja müügireskontro- ebatõenäolise laekumise arvestus, nõuete liigitamine ja arvestamine.
 6. Omakapital- osakapital ja aktsiakapital, nimiväärtus ja ülekurss,dividendid ja reservide arvestus.
 7. Kasutus- ja kapitalirent.
 8. Lähetus, sõiduauto kasutamise kord.
 9. Erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulu

III moodul, 17.01.2024-31.01.2024

Moodulis on kolm koolituspäeva

 1. Majandusaasta aruanne kui infoallikas.
 2. Raamatupidamise aastaaruande põhi-aruanded ja lisad.
 3. Kasumiaruande kaks skeemi.
 4. Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil).
 5. Omakapitali muutuste aruanne.

Koolituse maht 120 akadeemilist tundi (98 tundi auditoorset tööd veebikeskkonnas ja 22 tundi iseseisvate töödena praktiliste ülesannete lahendamises.)

Koolitus toimub kord nädalas, kolmapäeviti kell 9.00–14.00 veebikeskkonnas – koolitaja juhendab oma kodus arvuti taga ja teie osalete oma kodudes. Koolitusel näete koolitaja ekraanipilti, saate kõik omavahel rääkida, kirjutada ning vajadusel oma ekraani jagada.
Osalemiseks on vaja head internetiühendust, kõlareid ja soovitatavalt veebikaamerat ning mikrofoni.
Enne koolituse algust saadetakse teie e-postile vajalik link koos paroolidega koolitusele sisenemiseks. Osalejate nõusolekul koolitust salvestatakse.

Osavõtutasu

 • 860 EUR + km

Maksumus sisaldab materjale, kohvipause ja koolitust.

Klient saab valida, kas osaleb veebi teel või tuleb klassiruumi, palun teha vastav valik registreerumisel.

Koolituse lõpetajatele väljastame tunnistuse.

Lektor

Aino Vooro

Aino Vooro tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent

Aino Vooro on suure kogemusega ning hinnatud raamatupidamise õppejõud, kes on koolitanud nii raamatupidajaid, finantsjuhte kui ka personalitöötajaid. Aastal 2014 valiti Aino Tartumaa aasta koolitajaks. Omab 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Lisaks on ta kirjutanud raamatu "Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises" ning aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule "Alustava põllumajandustootja ABC"

Loobumine

 • Kursusest loobumise teatamisel kuni seitse (7) tööpäeva enne kursuse algust, tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses.
 • Kursusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) tööpäeva enne kursuse algust, tuleb arve tasuda 50% ulatuses või tagastatakse 50% makstud õppetasust.
 • Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolitus- ja nõustamiskeskuse koolitusjuhile.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Lisainfo

 • Tartu Rakenduslik Kolledž on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.