Raamatupidamise algõpe (52-tunnine, kolmapäeviti)

Raamatupidamise algõppe koolitus on mõeldud baasteadmiste omandamiseks, erialase terminoloogia tundmaõppimiseks ning praktiliste oskuste omandamiseks, mis võimaldavad alustada tööd raamatupidajana.

Sihtgrupp

Kõiki, kelle eesmärgiks on omandada raamatupidamisest algteadmised ning piisavalt praktilisi oskuseid, et alustada tööd raamatupidajana.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on õppida

 • kirjendama majandustehinguid kontode kahekordse kirjendamise abil,
 • teostama varude arvestust,
 • teostama materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestust,
 • teostama palga- ja puhkusetasude ning maksude arvestust,
 • leidma bilansi ja kontode vahelisi seoseid,
 • koostama raamatupidamisbilanssi.

Teemad ja ajakava

9.00-15.00

 • Majandusarvestuse olemus ja ülesanded
 • Raamatupidamisbilanss
  • bilansi valem
  • bilansikirjete sisu
  • seosed bilansi ja kontode vahel
 • Kontod
  • liht- ja liitlausendite moodustamine
  • praktilised ülesanded kontode kahekordse kirjendamise kohta
 • Varude arvestus
  • varude pidev ja perioodiline arvestussüsteem
  • seostusmaksumuse kindlaksmääramine FIFO või kaalutud keskmise meetodiga
 • Põhivara arvestus
  • materiaalse põhivara arvestus,
  • immateriaalse põhivara arvestus
  • kulumi arvestus
 • Kassa- ja pangaoperatsioonide kajastamine
 • Müügitulude kajastamine
 • Palgaarvestus
  • palga maksustamine ja väljamaksmine
  • puhkusetasu arvestamine

Toimumise aeg 20.09- 15.11.2023

Koolitus kestab seitse nädalat ja toimub kord nädalas, kolmapäeviti kell 9.00-15.00.

Koolituse maht on 52 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Koolituse lõpetamise eelduseks on kontakttundides osalemine vähemalt 80% ulatuses ja iseseisvate tööde sooritamine. Iseseisev töö (kodutöö) seisneb praktiliste raamatupidamisülesannete lahendamises.oolituse lõpetamise eelduseks on kontakttundides osalemine vähemalt 80% ulatuses ja iseseisvate tööde so oritamine. Iseseisev töö (kodutöö) seisneb praktiliste raamatupidamisülesannete lahendamises.

Osavõtutasu

 • Tavahind 390 EUR

Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Lektor

Aino Vooro

Aino Vooro tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent

Aino Vooro on suure kogemusega ning hinnatud raamatupidamise õppejõud, kes on koolitanud nii raamatupidajaid, finantsjuhte kui ka personalitöötajaid. Aastal 2014 valiti Aino Tartumaa aasta koolitajaks. Omab 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Lisaks on ta kirjutanud raamatu "Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises" ning aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule "Alustava põllumajandustootja ABC"

Loobumine

 • Kursusest loobumise teatamisel kuni seitse (7) tööpäeva enne kursuse algust, tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses.
 • Kursusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) tööpäeva enne kursuse algust, tuleb arve tasuda 50% ulatuses või tagastatakse 50% makstud õppetasust.
 • Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolitus- ja nõustamiskeskuse koolitusjuhile.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Lisainfo

Tartu Rakenduslik Kolledž on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.