Raamatupidamise täiendkoolitus. Ettevalmistus vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks (120-tunnine)

Võimalik liituda koolitusgrupiga ka veebipõhiselt. Osalejal on vajalik internetiühenduse olemasolu ja arvuti. 

Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 6 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise teadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Eesmärk

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid. Osaleja professionaalne kompetents tõuseb kuna koolitusel käsitletakse  erinevusi täismahus rahvusvaheliste finantsaruandluse standardites (edaspidi IFRSi) ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustega.

Koolituse tulemusel osalenu:

 • oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest;
 • tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes;
 • on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises;
 • valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist;
 • tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku;
 • hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutseeksami Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 11. novembril 2023 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.

Teemad

 • Majandusaasta aruanne  (reguleerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud, vara väärtuse test, tegevusaruanne ja lisad) – 20 tundi.
 • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 50 tundi.
 • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi, kasumieraldiste ja dividendide maksustamine) – 20 tundi.
 • Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) - 30 tundi.

Osalejal on vajalik internetiühenduse olemasolu ja arvuti!

Toimumisaeg: 20.09-07.11.2023

 • 20.09.2023, 22.09.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 06.10.2023, 13.10.2023, 16.10.2023 ja 17.10.2023 toimub õppetöö kell 10.00 – 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).
 • 10.10.2023 kestab õppetöö kell 10.00-14.00
 • 31.10.2023 toimub õppetöö kell 10.00-16.00 (eksamitöö tegemine)
 • 07.11.2023 toimub õppetöö kell 10.00 -12.30 (eksamitöö osas tagasiside andmine)

Osavõtutasu

 • Registreerumisel kuni 06.09.2023 kehtib soodushind 1199 EUR + km 20%
 • Tavahind 1399 EUR + km 20%
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi või enam lisa-allahindlus 10%!
 • Kursuse eest on võimalik tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu.
 • Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Koolitusel osalejatele antakse kasutada koolituse vältel Monika Nikitina-Kalamäe poolt välja antud raamatut Finantsarvestuse ülesannete kogu.

Lektor

Märt Murd

Märt Murd finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonna spetsialist

Pille Kaarlõp

Pille Kaarlõp Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter vandeaudiitor ja Audiitorkogu liige

Kaidi Kallaste

Kaidi Kallaste Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor

Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Omab kehtivaid Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi. Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

Pille Kaarlõp on omandanud magistrikraadi MA (arvestus) Tallinna Tehnikaülikoolist ja ta omab õpetaja ja koolitaja kogemust aastast 2004. Finantsarvestusalane ettevõtluskogemus on alates 1993. aastast.

Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, töötanud pearaamatupidajana, audiitorina, finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitorina ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige.

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ja Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Tegutsenud täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Lisainfo

 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
 • Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.