Maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus 2023. aastal

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Üldine käibemaksumäär 20%.
  • 9% käibemaksumääraga maksustatav käive.
  • 5% käibemaksumääraga maksustatav käive- ajakirjandusväljaanded.
  • 0% käibemaksumääraga maksustatav käive-kaubad.
  • 0% käibemaksumääraga maksustatav käive-teenused.
  • Maksuvaba käive.
 • Maksuvaba tulu summa sõltub inimese sissetulekust (kuus kuni 654 eurot ja aastas kuni 7848 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja kirjalik avaldus.
  • Maksuvaba tulu vanaduspensionieas ei sõltu inimese sissetulekust (kuus kuni 704 eurot ja aastas kuni 8448 eurot). Maksuvaba tulu arvestamiseks ei pea vanaduspensionieas inimene sotsiaalkindlustusametile ja pensionikeskusele esitama avaldust. Sotsiaalkindlustusamet arvestab maksuvaba tulu automaatselt ja annab maksuvaba tulu kasutamata jäägi üle pensionikeskusele. Maksuvaba tulu
 • Maksuvabad on töötaja tervise edendamiseks tehtavad kulutused 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis.
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80.
  Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%.
  Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 654 eurot (2022. aastal kehtis 584 eurot), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 215,82 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
  Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
 • Kogumispensioni makse määr on 2%.
  Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda 3 korda aastas:
  • 1. jaanuaril,
  • 1. mail ja
  • 1. septembril.

Seda sõltumata põhjusest, kas inimene lahkub II sambast, peatab sissemaksed II sambasse, läheb II sambast pensionile või liitub II sambaga.

NB! Kuna avalduse esitajal on õigus avaldus tagasi võtta hiljemalt kuu enne sissemakse kohustuse peatumist, siis ei saa Pensionikeskusest sissemaksete kohustuse kohta infot varem kui 1 kuu enne peatamise tähtpäeva. Seega soovitame raamatupidajatel detsembris, aprillis ja augustis töötajate kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus üle kontrollida.

Alates 01.01.2023 algab 2% kogumispensioni makse kinnipidamine 2022. aastal 18-aastaseks saanud töötajatel (kui nad ei ole esitanud 2022. aastal sissemaksete katkestamise avaldust).

2022. aasta detsembri eest väljamaksete tegemisel tuleb meeles pidada, et maksustamine on kassapõhine, ehk kui detsembri töötasu makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2023. aasta määrades ja deklareerida jaanuari eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2023). Kui aga detsembri töötasu makstakse välja 2022. aasta detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2022. aasta määrasid ning deklareerida maksud ja maksed 2022. aasta detsembri eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023).

NB! Erandiks on sotsiaalmaksusoodustuse arvesse võtmine vähenenud töövõimega töötaja puhul: kui töötukassa maksustamisperiood (aruandekuu) on detsember, aga tööandja maksustamisperiood (väljamaksekuu) on jaanuar, siis jaanuaris detsembripalga maksmisel ja deklareerimisel TSD vormil jaanuarikuu kohta on tööandjal õigus vähendada selle töötaja sotsiaalmaksuga maksustatava tasu summa võrra, millelt töötukassa deklareeris sotsiaalmaksu detsembris (kuni 584 eurot).

Vaata ka:
Töötasu alammäärad
Numbriline 2023. aasta