Numbriline 2023. aasta

Käibemaksuseadus

 • Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1)
 • Käibemaksumäär 9% (KMS § 15 lg 2)
 • Käibemaksumäär 5% (KMS § 15 lg 21).
 • Käibemaksumäär 0% (KMS § 15 lg 3 ja lg 4).
 • Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot (KMS § 5 lg 2 p 2).
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 40 000 eurot (KMS § 19 lg 1) kalendriaasta algusest arvates.

Sotsiaalmaksuseadus

 • Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt summalt.
 • Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 654 eurot (2023. a riigieelarve seaduse § 2 lg 7; SMS § 21).
 • Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 215,82 eurot (kuumäär x 33%).
 • Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 647,46 eurot (654 x 3 x 33%) eurot kvartalis (aastas 2589,84 eurot).

Tulumaksuseadus

 • Tulumaksu määr 20% (TuMS § 4 lg 1).
 • Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80 (TuMs § 4 lg 11).
 • Regulaarselt makstavad dividendid:
  • kinni peetav tulumaksu määr residendist füüsilisele isikule regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja kasumieraldistelt 7% (TuMS § 4 lg 4);
  • tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt regulaarselt makstavatele dividendide ning kasumieraldiste korral 14% (14/86) (TuMS § 4 lg 5).
 • Tulumaksu määr Eestis asuvate krediidiasutuste avansilistele maksetele 14% (TuMS § 4 lg 5).
 • Maksustamisperioodi maksustatavast tulust mahaarvatava maksuvaba tulu maksimaalne suurus 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus (TuMS § 23 lg 1)
 • Maksustamisperioodi maksustatavale tulule, mis on suurem kui 14 400 eurot, rakendub maksuvaba tulu valem: 7848 – 7848 / 10 800 × (tulu summa – 14 400) (TuMS § 23 lg 2)
 • Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral on 1848 eurot (154 eurot kuus) teise kuni 17 aasta vanuse lapse eest ja 3048 eurot (254 eurot kuus) alates kolmandast lapsest (TuMS § 231 lg 1)
 • Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest 2160 eurot, kui abikaasade maksustatav tulu ei ületa 50 400 eurot (TuMS § 234 lg 1)
 • Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on 704 eurot kuus (TuMS § 235 lg 2; 2023. aasta riigieelarve seadus § 2 lg 11)
 • Tööandja ühekordse sünnitoetuse maksuvaba osa 3270 eurot (TuMS § 13 lg 3 p 7)
 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta (TuMS § 13 lg 3 p 1). Välislähetuse päevaraha alammäär on 22,37 eurot päevas (Vabariigi Valitsuse määrus nr 110 § 3)
 • Puudub lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär nii riigisisese kui ka välislähetuse korral (TuMS § 13 lg 3 p 1). Lähetustega seotud majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega seotud kuluks ning sellega ei kaasne täiendavat maksukohustust
 • Tulumaksuga ei maksustata tööandja tehtavaid sissemakseid töötaja III pensionisambasse. Tööandjale on tulumaksuvaba limiit 15% töötajale kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetest, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas (TuMS § 13 lg 3 p 15)
 • Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust. Eluasemelaenu intresse võib tulust maha arvata kuni 300 eurot (TuMS § 282 lg 1)
 • Maksumaksjal on samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil õigus maksustatavast tulust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud (TuMS § 37 lg 8)
 • Füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud dokumentaalselt tõendatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot (TuMS § 37 lg 11)
 • Füüsilisest isikust ettevõtja tasub ettevõtlustulult avansilisi makseid võrdses summas 15. septembriks ja 15. detsembriks ja piirmääraks on 300 eurot (TuMS § 47 lg 2)
 • Erisoodustus ei ole tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega (TuMS § 48 lg 4 p 10)
 • Erisoodustus ei ole osalusoptsiooni andmine ja osalusoptsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamine, kui omandamisest on möödunud kolm aastat (TuMS § 48 lg 53)
 • Erisoodustuseks ei loeta töötaja elu- ja töökoha vahelise ühistranspordi piletihinna hüvitamist või kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga, puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust ning kui tööandja korraldab töölepingu alusel töötava töötaja transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses, töölepingu alusel töötava töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast (TuMS § 48 lg 51)
 • Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi määr on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane võlasuhete intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, mille avaldamise korraldab Eesti Pank (TuMS § 48 lg 4 p 6, VÕS § 94 lg 2)
 • Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot (TuMS § 48 lg 8)

Ettevõtluskonto

 • Ettevõtlustulu maksu määr on 20%, kui summa ei ületa 25 000 eurot aastas (ELMS § 4 p 1)
 • Ettevõtlustulu maksu määr on 40% kontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast aastas (ELMS § 4 p 2)

Kogumispensionide seadus

 • Kogumispensioni makse määr on 2% (KoPS § 9)
 • Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioniga liitumist (www.pensionikeskus.ee)
  Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda kolm korda aastas:

  • 1. jaanuar,
  • 1. mai ja
  • 1. september.
   Seda sõltumata põhjusest kas inimene lahkub II sambast, peatab sissemaksed II sambasse, läheb II sambast pensionile või liitub II sambaga (KoPS § 271).

Töötuskindlustusmakse määrus

 • Töötuskindlustusmakse määr kindlustatule 1,6% (VV määrus nr 88 § 2)
 • Töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,8% (VV määrus nr 88 § 3)
 • Kindlustatu töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõppeb vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.
 • Tööandjal säilib kohustus maksta vanaduspensionieas kindlustatule, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud töötasult töötuskindlustusmakseid tööandjale kehtestatud 0,8% määras.

Töötasu alammäära määrus

 • Töötasu alamäär tunnis 4,30 eurot (VV määrus nr 124 § 1)
 • Töötasu alammäär kuus 725 eurot (VV määrus nr 124 § 1)

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus

Äriseadustik

 • Minimaalne osakapital 2500 eurot (ÄS § 136)
 • Minimaalne aktsiakapital 25 000 eurot (ÄS § 222)

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

Alkoholiaktsiis

 • Õlu 12,70 eurot/vol/hl (ATKEAS § 46 lg 1)
 • Väikeõlletootja toodetud õlle aktsiisimäär on 50 protsenti õlle määrast, kui aktsiisimäära kohaldamisele eelnenud kalendriaastal toodeti õlut kuni 15 000 hektoliitrit. (ATKEAS § 46 lg 11)
 • Kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega kuni 6% 63,35 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 2).
 • Kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega üle 6% 147,82 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 3 ja lg 4).
 • Vahetoode 289,33 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 5).
 • Muu alkohol 18,81 eurot/vol/hl (ATKEAS § 46 lg 6).

Tubakaaktsiis

 • Sigarettide fikseeritud määr on 96,30 eurot, kuid mitte vähem kui 160,50 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 30% sigarettide maksimaalsest jaehinnast (ATKEAS § 56 lg 1 ja lg 11).
 • Sigarite ja sigarillode fikseeritud määr on 151 eurot, kuid mitte vähem kui 211 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 10% sigarettide maksimaalsest jaehinnast (ATKEAS § 56 lg 2).
 • Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 107 eurot/kg kohta (ATKEAS § 56 lg 3).
 • Tubakavedeliku aktsiisimäär vedeliku ühe milliliitri kohta või alternatiivse toote aktsiisimäär on 0,2 eurot/g (ATKEAS § 56 lg 5 ja lg 7).
 • Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on 107 eurot/kg kohta või alternatiivse tubakatoote puhul 0,2 eurot/g kohta (ATKEAS § 56 lg 6 ja lg 7).

Kütuseaktsiis

 • Maagaasi aktsiisimäär 40 eurot/1000 m3 (ATKEAS § 66 lg 10).
 • Mootorimaagaasi aktsiisimäär (CNG) 40 eurot/1000 m3 (ATKEAS § 66 lg 101).
 • Veeldatud olekus mootorimaagaasi aktsiisimäär (LNG) 55,79 eurot/1000 kg (ATKEAS § 66 lg 102).
 • Pliivaba ja pliibensiini aktsiisimäär 563 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 1 ja lg 2).
 • Diislikütuse aktsiisimäär 372 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 6).
 • Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär 100 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 7).
 • Elektrienergia aktsiisimäär 1 euro/MWh (ATKEAS § 66 lg 12).

Keskkonnatasude seadus

 • Riigile kuuluvate maavara kaevandmisõiguse tasu alam- ja ülemmäärad (KeTS § 9 lg 3).
 • Vee erikasutusõiguse tasu alam- ja ülemmäärad eurodes 1000 m3 eest (KeTS § 10 lg 4).
 • Kutselise kalapüügi õiguse tasu määrad 2023. aastaks (KeTS § 11 lg 2 p 1, VV määrus nr 105).
 • Saastetasumäärad saasteainete heitmisel välisõhku (KeTS § 19).
 • Saastetasumäärad saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse (KeTS § 20).
 • Saastetasumäärad jäätmete kõrvaldamisel jäätmetonni kohta (KeTS § 21).

Perehüvitiste seadus

 • Vanemahüvitise määr 654 eurot kuus, päevamäär 21,80 eurot (2023. a. riigieelarve seaduse § 2 lg 3)
 • Vanemahüvitise maksimaalne suurus 4291,29 eurot kuus, päevamäära ülempiir 143,04 eurot (PHS § 40 lg 1).
 • Lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta on 60 eurot. Lapsetoetus pere kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on 100 eurot (PHS § 17 lg 3).
 • Üksikvanema lapse toetus 19,18 eurot kuus (PHS § 19 lg 3).

Perekonnaseadus

 • Igakuise elatise baassumma ühe lapse kohta on 200 eurot kuus, mida indekseeritakse igal aastal 1. aprillil (PKS § 101 lg 3).
  Baassummale lisandub 3% eelneva kalendriaasta keskmisest brutokuupalgast.
  Perioodil 01.04.22-31.03.23 on baassumma 209,20 eurot lapse kohta.
 • Igakuine fikseeritud elatise suurus alaealise lapse kohta on 292 eurot (PKS § 2172 lg 1)

Riigieelarve seadus

 • Töötutoetuse päevamäär 10,55 eurot (2023. a riigieelarve seaduse § 2 lg 5 p 4).
 • Töötule või tööotsijale ette nähtud sõidu- ja majutustoetuse määr 0,10 eurot/km kohta, kuid mitte üle 26 eurot päevas (2023. a riigieelarve seaduse § 2 lg 5 p 6).
 • Ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär on 4474 eurot. (2023. a riigieelarve seaduse § 2 lg 5 p 1)
 • Toimetulekupiiri määr 200 eurot kuus (2023. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 3).
 • Üksi elava pensionäri toetuse suurus 200 eurot aastas (2023. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 3).

Muu kasulik

2023. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus
Töötasu alammäärad alates 1996. aastast
Töötuskindlustusmakse määrad alates 2003. aastast
Vanemahüvitise määrad alates 2005. aastast
Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi alammäär
Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ)
Palgaarvestuse KALKULAATOR
Maksuvaba tulu KALKULAATOR
ElatisKALKULAATOR