Mida peab teadma lastega töötamise piirangutest?

Foto: Shutterstock

Selleks, et meie lapsed oleksid igal tasandil kaitstud ja terved, tuleb järjepidevalt rõhku panna teavitustööle. Sotsiaalkindlustusameti järelevalve talituse kogemus näitab, et kohalikud omavalitsused, lastega tegelevad inimesed ja ka lapsevanemad vajavad pidevalt infot oma õiguste ja kohustuste kohta, et tagada lastele turvalised kasvu – ja arengutingimused.

Kes ei tohi lastega töötada?

Lastekaitseseadus toob välja piirangud inimestele, kes ei tohi töötada lastega. Lastega ei tohi töötada inimesed, kellele on määratud kriminaalkaristus või sundravi lastekaitseseaduses loetletud süütegude eest (nii Eestis kui teistes riikides). Lastega töötamise piirang peab tagama, et lastega kokku puutuvatele kutsealadele ei pääseks töötama inimesed, keda on karistatud või kes on määratud sundravile inimkaubanduse, seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja lastepornoga seotud kuritegude eest. Nende süütegude puhul on lastega töötamise piirang eluaegne, olgu siis karistus kehtiv või kustunud. Muude vägivallasüütegude ja mitme teise kuriteo puhul kehtib piirang karistuse kehtivuse jooksul.

Keda loetakse lastega töötavaks inimeseks?

Lastega töötav inimene on töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuv inimene, lisaks vabatahtlikus tegevuses, asendusteenistuses teenimisel, tööturuteenuste osutamisel või praktikandina lapsega vahetult kokku puutuv inimene. Lapsega töötav inimene on ka inimene, kes puutub lastega vahetult kokku oma ametijuhendi või töö iseloomu tõttu teistes – mitte ainult lastele mõeldud – asutustes: näiteks haigla sotsiaaltöötaja, noorsootööasutuse või laste/noortelaagri töötaja. Lastega töötavateks inimesteks ei loeta neid inimesi, kes tööülesandeid täites teenindavad teiste hulgas ka lapsi, näiteks müüjad või bussijuhid.

Lasteasutuse ja vanema vastutus

Lastega töötamise piirangu tagamiseks peab lasteasutus tegema kindlaks, kas lastega töötav inimene sobib ametisse. Ka lapsevanematel on õigus kontrollida oma lapsega tegeleva inimese tausta, arvestades, et esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on just lapsevanemal või last kasvataval inimesel. Lapsevanem saab kontrollida lapsehoidja või muu lapsega tegeleva inimese tausta e-toimiku kaudu aadressil www.e-toimik.ee (lasteasutusele ja lapsevanemale on päring tasuta).

Tööandja peab veenduma, et inimest, keda soovitakse lastega töötamiseks tööle võtta, ei ole eelpoolnimetatud kuritegude eest karistatud või sundravile määratud.

Alates 01.01.2023 peab lapsega töötamist võimaldav isik vähemalt kord 12 kuu jooksul kontrollima kõiki töötajaid ja veenduma, et neid ei ole karistatud töötamise vältel (kui teavitust isiku karistusandmete muutumise kohta ei edastata automaatselt).

Kuidas lasteasutus saab inimese tausta kontrollida?

Lastega töötava inimese tausta kontrollimiseks peab lapsega töötamist võimaldav isik esitama karistusregistrile päringu, täpsema info ja vormid taotluse esitamiseks leiab aadressil karistusregister.ee. Info saamiseks saadab lasteasutuse esindaja aadressile info@karistusregister.ee digitaalselt allkirjastatud pöördumise (juriidilise isiku taotluse vorm), milles on märgitud, et päring tehakse lastega töötava inimese kohta. Ühe inimese kohta on võimalik teha korduvaid päringuid.

Välismaalt tulnud töötajate puhul tuleb teha päring registrite ja infosüsteemide keskuse kaudu. Kui tööle kandideeriv inimene on elanud või töötanud mõnes muus Euroopa Liidu riigis, tuleb andmeid tema karistatuse kohta küsida läbi Euroopa Karistusregistri riigist, kus ta on viibinud. Sellisel juhul tuleb taotlusele täiendavalt lisada järgmised isikuandmed:

  • riik või riigid, kus isik on elanud või töötanud;
  • sünniriik;
  • sünnilinn;
  • kodakondsus;
  • dokumendi liik;
  • dokumendi number;
  • endine eesnimi (endised eesnimed);
  • endine perekonnanimi (endised perekonnanimed);
  • isa eesnimi (eesnimed).

Täpsem info karistusregistrist lastega töötamise piirangu kontrollimiseks on SIIN.

Kui lastega töötav organisatsioon või asutus jätab oma kohustused täitmata ja eirab töötajatele seatud piirangut või ei tuvasta seda, siis tehakse asutusele tulenevalt karistusseadustikust rahatrahv.

Sotsiaalkindlustusamet teostab riiklikku järelevalvet asutustes ja organisatsioonides, sõltumata nende juriidilisest vormist, samuti lastega tegelevate FIE-de ning vabatahtlike üle. Amet kontrollib ka seda, kas lastega töötavate inimeste karistatust on kontrollitud. Kui seda pole tehtud, siis saab sotsiaalkindlustusamet teha ettekirjutuse, milleks võib olla hoiatus või sunniraha.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet