Mis on intellektuaalomand ehk loomevara?

Tiimitöö grupitöö koosolek koostöö
Foto: Shutterstock

Intellektuaalomand ehk loomevara on loometöö ehk inimese vaimse tegevuse tulemus. Loomevara hulka kuuluvad näiteks kaubamärgid, leiutised, tööstusdisainid ja autoriõigused. Kaitstud loomevara tagab ainuõiguse oma loomingule ja annab konkurentsieelise turul.

Intellektuaalomand jaguneb:

 • autoriõiguseks,
 • autoriõigusega kaasnevaks õiguseks,
 • tööstusomandiõiguseks.
seljakott
Foto: Patendiamet

Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum, mis on põhiseaduslik õigus. Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi.

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteosele teose loomisega automaatselt ja seda eraldi registreerida ei ole vaja.

Näide: ülaloleva koti puhul on autoriõigusega kaitstud mh kotil olevad pildid ja illustratsioonid ning koti kavand.

Autoriõigusega kaasnevad õigused on tuletatud õigused, kuna autoriõigusega kaasneva õiguse ese eeldab mingi varem eksisteerinud teose olemasolu, milleks on autoriõigusega kaitstavad teosed. Need õigused on teose esitajal, fonogrammitootjal, televisiooni- ja raadioteenuse osutajal, filmi esmasalvestuse tootjal, isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või suunab üldsusele varem avaldamata teose ja isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande.

Olulisemad tööstusomandi objektid

 • Kaubamärgid

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärki märgates peab tarbija aru saama, et toodet pakub mingi kindel ettevõtja.

Näide: ülaloleval pildil kujutatud kotil toimib kaubamärgina sõna “UITUR” koos telgi- ja puudekujutisega.

 • Patendid ja kasulikud mudelid

Patentide ja kasulike mudelitega kaitstakse leiutisi. Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluva probleemi tehniline lahendus, mis on uus, ei tulene vastava ala asjatundja jaoks enesestmõistetavalt tehnikatasemest ning mida saab kasutada ja toota.

Näide: pildil kujutatud koti puhul oleks leiutisena võimalik kaitsta koti rihmade erilist reguleerimissüsteemi, lukusüsteemi ja samuti uudset materjali, mida koti valmistamisel on kasutatud.

 • Tööstusdisainilahendused

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

Näide: ülaltoodud koti puhul oleks disainilahendusena võimalik registreerida koti kuju, koti taskute ja pannalde kuju ning kotil kasutatud mustrid ja ornamendid.

Tööstusomand hõlmab veel:

 • geograafilisi tähiseid,
 • mikrolülituse topoloogiaid.

Tööstusomandi eseme omaniku õigused ja kohustused

 • Tööstusomandiõigust tuleb taotleda patendiametis ehk oma kaubamärk, leiutis ja disain tuleb registreerida.
 • Tööstusomandi eseme (kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse) omanik on oma tööstusomandi esemega seotud õiguste jõushoidmiseks kohustatud tasuma riigilõivu tööstusomandi eseme registreeringu kehtivuse pikendamise eest.
 • Tööstusomandi eseme omaniku andmete muutumise korral tuleb sellest teada anda patendiametile.
 • Tööstusomandi eseme omanikul on õigus sellest loobuda, seda pantida, anda oma õigused täielikult või osaliselt üle jne.

Miks oma loomevara kaitsta?

 • Kaitstud loomevara vähendab riski, et konkurendid sinu tooteid-teenuseid loata kasutavad ja kopeerivad ning seeläbi sinu töö pealt kasu lõikavad.
 • Kaitstud loomevara on selge tõend, et õigused kaubamärgile, leiutisele ja disainile kuuluvad just sulle. See annab tõhusa relva õigusvaidlustes.
 • Loomevara registreerimine kasvatab ettevõtte väärtust ja mainet.
 • Kaitstud kaubamärk, disain või leiutis on atraktiivsemad investoritele, äripartneritele ja klientidele.

Loe lisaks:

Allikas:  Patendiamet

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll