Numbriline 2021. aasta

Käibemaksuseadus

 • Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1).
 • Käibemaksumäär 9% (KMS § 15 lg 2).
 • Käibemaksumäär 0% (KMS § 15 lg 3 ja lg 4).
 • Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot (KMS § 5 lg 2 p 2).
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 40 000 eurot (KMS § 19 lg 1) kalendriaasta algusest arvates.

Sotsiaalmaksuseadus

 • Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt summalt.
 • Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 584 eurot (2021. a riigieelarve seadus § 2 lg 7).
 • Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 192,72 eurot (kuumäär x 33%).
 • Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 578,16 (584 x 3 x 33%) eurot kvartalis (aastas 2312,64 eurot).

Tulumaksuseadus

 • Tulumaksu määr 20% (TuMS § 4 lg 1).
 • Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80 (TuMs § 4 lg 11).
 • Regulaarselt makstavad dividendid:
  • kinni peetav tulumaksu määr residendist füüsilisele isikule regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja kasumieraldistelt 7% (TuMS § 4 lg 4);
  • tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt regulaarselt makstavatele dividendide ning kasumieraldiste korral 14% (14/86) (TuMS § 4 lg 5).
 • Tulumaksu määr Eestis asuvate krediidiasutuste avansilistele maksetele 14% (TuMS § 4 lg 5).
 • Maksustamisperioodi maksustatavast tulust mahaarvatava maksuvaba tulu maksimaalne suurus 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus (TuMS § 23 lg 1).
 • Maksustamisperioodi maksustatavale tulule, mis on suurem kui 14 400, rakendub maksuvaba tulu valem: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400) (TuMS § 23 lg 2).
 • Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral on 1848 eurot (154 eurot kuus) teise kuni 17 aasta vanuse lapse eest ja 3048 eurot (254 eurot kuus) alates kolmandast lapsest (TuMS § 231 lg 1).
 • Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest 2160 eurot, kui abikaasade maksustatav tulu ei ületa 50 400 eurot (TuMS § 234 lg 1).
 • Tööandja ühekordse sünnitoetuse maksuvaba osa 2500 eurot (TuMS § 13 lg 3 p 7).
 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta (TuMS § 13 lg 3 p 1).
 • Puudub lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär nii riigisisese kui ka välislähetuse korral (TuMS § 13 lg 3 p 1). Lähetustega seotud majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega seotud kuluks ning sellega ei kaasne täiendavat maksukohustust.
 • Tulumaksuga ei maksustata tööandja tehtavaid sissemakseid töötaja III pensionisambasse. Tööandjale on tulumaksuvaba limiit 15% töötajale kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetest, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas (TuMS § 13 lg 3 p 15).
 • Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust. Eluasemelaenu intresse võib tulust maha arvata kuni 300 eurot (TuMS § 282 lg 1).
 • Maksumaksjal on samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil õigus maksustatavast tulust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud (TuMS § 37 lg 8).
 • Füüsilisest isikust ettevõtja tasub ettevõtlustulult avansilisi makseid võrdses summas 15. septembriks ja 15. detsembriks ja piirmääraks on 300 eurot (TuMS § 47 lg 2).
 • Erisoodustus ei ole tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega (TuMS § 48 lg 4 p 10).
 • Erisoodustuseks ei loeta töötaja elu- ja töökoha vahelise ühistranspordi piletihinna hüvitamist või kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga, puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust ning kui tööandja korraldab töölepingu alusel töötava töötaja transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses, töölepingu alusel töötava töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast (TuMS § 48 lg 51).
 • Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi määr on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane võlasuhete intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, mille avaldamise korraldab Eesti Pank (TuMS § 48 lg 4 p 6, VÕS § 94 lg 2).
 • Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot (TuMS § 48 lg 8).

Ettevõtluskonto

 • Ettevõtlustulu maksu määr on 20%, kui summa ei ületa 25 000 eurot aastas (ELMS § 4 p 1).
 • Ettevõtlustulu maksu määr on 40% kontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast aastas (ELMS § 4 p 2).

Kogumispensionide seadus

 • Kogumispensioni makse määr on 2% (KoPS § 9).
 • Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioniga liitumist (www.pensionikeskus.ee).

Töötuskindlustusmakse määrus

 • Töötuskindlustusmakse määr kindlustatule 1,6% (VV määrus nr 70 § 2).
 • Töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,8% (VV määrus nr 70 § 3).

Töötasu alammäära määrus

 • Töötasu alamäär tunnis 3,48 eurot (VV määrus nr 115 § 1).
 • Töötasu alammäär kuus 584 eurot (VV määrus nr 115 § 1).

Töölepingu seadus

 • Lapsepuhkuse ühe päeva eest saadav tasu 27,59 eurot (TLS § 63 lg 1).

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus

Töötutele mõeldud ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 6000 eurot (TTTS § 41 lg 1).

Äriseadustik

 • Minimaalne osakapital 2500 eurot (ÄS § 136).
 • Minimaalne aktsiakapital 25 000 eurot (ÄS § 222).

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

Alkoholiaktsiis

 • Õlu 12,70 eurot/vol/hl (ATKEAS § 46 lg 1).
 • Kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega kuni 6% 63,35 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 2).
 • Kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega üle 6% 147,82 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 3 ja lg 4).
 • Vahetoode 289,33 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 5).
 • Muu alkohol 18,81 eurot/vol/hl (ATKEAS § 46 lg 6).

Tubakaaktsiis

 • Sigarettide fikseeritud määr on 86,50 eurot, kuid mitte vähem kui 145,60 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 30% sigarettide maksimaalsest jaehinnast (ATKEAS § 56 lg 1 ja lg 11).
 • Sigarite ja sigarillode fikseeritud määr on 151 eurot, kuid mitte vähem kui 211 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 10% sigarettide maksimaalsest jaehinnast (ATKEAS § 56 lg 2).
 • Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 97,10 eurot ühe kilogrammi kohta (ATKEAS § 56 lg 3).
 • Tubakavedeliku aktsiisimäär vedeliku ühe milliliitri kohta või alternatiivse toote aktsiisimäär toote ühe grammi kohta on 0,2 eurot (ATKEAS § 56 lg 5 ja lg 7).
 • Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on 97,10 eurot ühe kilogrammi kohta või alternatiivse tubakatoote puhul 0,2 eurot toote ühe grammi kohta (ATKEAS § 56 lg 6 ja lg 7).

Kütuseaktsiis

 • Maagaasi aktsiisimäär 40 eurot/1000 m3 (ATKEAS § 66 lg 10).
 • Mootorimaagaasi aktsiisimäär 40 eurot/1000 m3 (ATKEAS § 66 lg 101)
 • Pliivaba ja pliibensiini aktsiisimäär 563 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 1 ja lg 2).
 • Diislikütuse aktsiisimäär 372 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 6).
 • Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär 100 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 7).
 • Elektrienergia aktsiisimäär 1 eurot/üks MWh (ATKEAS § 66 lg 12).

Keskkonnatasude seadus

 • Riigile kuuluvate maavara kaevandmisõiguse tasu alam- ja ülemmäärad (KeTS § 9 lg 3).
 • Vee erikasutusõiguse tasu alam- ja ülemmäärad eurodes 1000 m3 eest (KeTS § 10 lg 4).
 • Kutselise kalapüügi õiguse tasu määrad 2021. aastaks (KeTS § 11 lg 2 p 1, VV määrus nr 89).
 • Saastetasumäärad saasteainete heitmisel välisõhku (KeTS § 19).
 • Saastetasumäärad saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse (KeTS § 20).
 • Saastetasumäärad jäätmete kõrvaldamisel jäätmetonni kohta (KeTS § 21).

Perehüvitiste seadus

 • Vanemahüvitise määr 584 eurot kuus (2021. a riigieelarve seaduse § 2 lg 3).
 • Vanemahüvitise maksimaalne suurus 3821,54 eurot eurot kuus (PHS § 38 lg 1).
 • Lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta on 60 eurot. Lapsetoetus pere kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on 100 eurot (PHS § 17 lg 3).
 • Üksikvanema lapse toetus 19,18 eurot kuus (PHS § 19 lg 3).
 • Lapsehooldustasu kuni 3aastase lapse eest 38,36 eurot, kuni kolmelapselises peres iga 3-8aastase lapse eest 19,18 eurot, üle kolmelapselises peres 19,18 eurot iga 3-8aastase lapse eest.
 • Lapsehooldustasu on toetusliik, mis järk-järgult kaob. Alates 1. septembrist 2019 sündinud lastega seoses lapsehooldustasu enam ei määrata. Lapsehooldustasu makstakse kuni selle saamise õiguse lõppemiseni või hiljemalt 31. augustini 2024.

Perekonnaseadus

 • Igakuine elatis ühele lapsele minimaalselt 292 eurot kuus (PKS § 101 lg 1).

Riigieelarve seadus

 • Töötutoetuse päevamäär 9,42 eurot (2021. a riigieelarve seaduse § 2 lg 5 p 4).
 • Töötule või tööotsijale ette nähtud sõidu- ja majutustoetuse määr 0,10 eurot/km kohta, kuid mitte üle 26 euro päevas (2021. a riigieelarve seaduse § 2 lg 5 p 6).
 • Toimetulekupiiri määr 150 eurot kuus (2021. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 3).
 • Üksi elava pensionäri toetuse suurus 115 eurot aastas (2021. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 4).

Muu kasulik

2021. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus
Töötasu alammäärad alates 1996. aastast
Töötuskindlustusmakse määrad alates 2003. aastast
Vanemahüvitise määrad alates 2005. aastast
Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi alammäär
Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ) alates 01.01.2020
Palgaarvestuse KALKULAATOR
Maksuvaba tulu KALKULAATOR

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll