Pensionide maksustamine pärimisel

Pärandi vastuvõtmisel maksukohustust ei teki. Maksukohustus võib tekkida pärandi realiseerimisel. Eelkõige tuleb pärijal pensioni II või III samba pärimisel otsustada, kas liita need enda vastavate sammastega või võtta päritud summa välja rahas.

Kui pärija liidab päritud pensioni II või III samba fondiosakud enda sammastega, siis on need tema pensioni II või III sambas ning sealt edaspidi tehtavad väljamaksed maksustatakse pensioni II või III samba reeglite alusel.

Kui pärandaja oli sõlminud garantiiperioodiga pensionilepingu või kindlustuslepingu, tähendab see seda, et garantiiperioodi jooksul tehakse lepingus ette nähtud makseid soodustatud isikule. Soodustatud isiku jaoks ei ole aga väljamakse näol tegemist pensioniga, vaid “muu tuluga” ning seetõttu on väljamaksed maksustatud tavapärases korras tulumaksuga määras 20%.

Kui pärija võtab päritud pensioni II või III samba fondiosakud rahas välja, siis on väljamakse tema jaoks “muu tulu” ja maksustatav tavapärases korras tulumaksuga määras 20%.

Kui pärandaja oli sõlminud garantiiperioodita pensionilepingu või kindlustuslepingu, kus soodustatud isikud puuduvad, siis pärijatele selle lepingu alusel väljamakseid ei tehta.

Tabel selgitab pensionide maksustamist pärimisel
II sammas ehk kogumispensionIII sammas ehk täiendav kogumispension
Kogumispensioni väljamaksete tegemisel võib rakenduda:
 • pensionileping,
 • fondipension,
 • ühekordne väljamakse või
 • eelmiste kombinatsioonid.
Täiendava kogumispensioni väljamaksete tegemisel võib rakenduda:
 • kindlustusleping,
 • fondipension,
 • ühekordne väljamakse või
 • eelmiste kombinatsioonid.
Pensionilepingu korral:
 • makstakse eluaegset või tähtajalist pensioni.
Kindlustuslepingu korral:
 • makstakse eluaegset või tähtajalist pensioni või
 • tehakse ühekordne väljamakse.
Pensionilepingu alusel makstakse pensioni kuni pensionäri surmani, pärast seda pärijatele enam väljamakseid ei tehta.Kindlustuslepingu alusel makstakse pensioni kuni kindlustusvõtja surmani, pärast seda pärijatele enam väljamakseid ei tehta.
Erisus
Kui inimesel oli sõlminud garantiiperioodiga pensionileping või kindlustusleping ja ta sureb garantiiperioodi kestel, siis tehakse lepingus määratud soodustatud isikule:
 • väljamakseid kuni garantiiperioodi lõpuni edasi või
 • ühekordne väljamakse.

NB! Soodustatud isikule garantiiperioodi lõpuni tehtud väljamaksed või ühekordne väljamakse maksustatakse tulumaksuga määras 20%.

Fondipensioni korral:
 • makstakse perioodiliselt pensioni.

Fondipensioni erisus pensionilepingust või kindlustuslepingust on see, et osakuomaniku surma korral on:

 • fondiosakud vabalt päritavad ning
 • fondiosakud on päritavad ka siis, kui osakuomanik sureb enne pensioni väljamaksete algust.
 Kindlustusvõtja surma korral enne pensioniväljamaksete algust on võimalik, et soodustatud isikule makstakse välja kindlustuslepingule kogutud reserv.

NB! Soodustatud isikule tehtud väljamakse maksustatakse tulumaksuga määras 20%.
Surmajuhtumi kindlustushüvitis on maksuvaba.

Kui pärija on kogumispensioniga liitunud või saab ise kogumispensioni, siis on pärijal õigus:
 • kanda päritud fondiosakud oma pensionikontole või
 • võtta fondiosakud välja rahas (tehakse ühekordne väljamakse) või
 • osa kanda oma pensionikontole ja osa võtta välja rahas.
Pärijal on õigus:
 • kanda päritud fondiosakud oma pensionikontole või
 • võtta fondiosakud välja rahas (tehakse ühekordne väljamakse) või
 • osa kanda oma pensionikontole ja osa võtta välja rahas.
NB! Pärijale tehtud ühekordne väljamakse maksustatakse tulumaksuga määras 20%. 
Kui pärija kannab päritud fondiosakud oma pensionikontole, siis on tal II samba pensionieas õigus saada:
 • ühekordne väljamakse või lühiajalisi perioodilisi väljamakseid, mis maksustatakse tulumaksuga määras 10%,
 • eluaegseid või pikaajalisi perioodilisi väljamakseid, mis on maksuvabad.
Kui pärija kannab päritud fondiosakud oma pensionikontole, siis on tal III samba pensionieas õigus saada:
 • ühekordne väljamakse või lühiajalisi perioodilisi väljamakseid, mis maksustatakse tulumaksuga määras 10%,
 • eluaegseid või pikaajalisi perioodilisi väljamakseid, mis on maksuvabad.
Kui pärija ei ole kogumispensioniga liitunud, siis on pärijal õigus:
 • võtta fondiosakud välja rahas (tehakse ühekordne väljamakse).

NB! Pärijale tehtud ühekordne väljamakse maksustatakse tulumaksuga määras 20%.

 
Osakuomaniku pärandvara pankroti korral ei lähe fondiosakud üle pärijatele, vaid osakutest saadud raha kasutataks pärandaja võlgade tasumiseks pankrotimenetluses.