Millega arvestada, kui töötasu ja puhkusetasu makstakse välja samas kuus?

Küsimus: minu töötasu on 1200 eurot. Olen esitanud tööandjale maksuvaba tulu rakendamise avalduse ning igal palgapäeval (kuu 5. kuupäev) laekub pangakontole 1056.24 eurot.

Nüüd lähen 24. maist puhkusele kuuks ajaks ning puhkusetasu on 1200 eurot. Minu arvele laekus täna, 22. mail ainult 794.64 eurot. Saan aru, et puhkusetasust tuleb kinni pidada tulumaks esimesest eurost, seega oleks pidanud pangakontole laekuma 925.44 eurot. Kas tööandja on maksnud mulle vähem puhkusetasu?

Vastab RMP ärijuht Karin Ungro:

Tegemist on sellega, et Teile tehakse ühes kalendrikuus kaks väljamakset ning seetõttu muutub tulumaksuvabastuse rakendamise summa.

Kui teie töötasu on igakuiselt 1200 eurot, siis antud summale on võimalik rakendada maksimaalset tulumaksuvabastust 654 eurot. Kui aga ühes kuus arvutatud brutotasu hakkab ületama 1200 eurot, siis hakkab vähenema ka võimalik tulumaksuvabastus ning enam rakendatud tulumaksuvabastuselt kinni pidamata tulumaks peetakse kinni puhkusetasust.

Teie  tulumaksuvabastuse avaldus oli esitatud summas 654 eurot ehk lubatud maksimum. Samas on mai kuus (5. mail) juba välja makstud teenitud töötasu brutosummas 1200 eurot ning rakendatud lubatud maksuvabastus maksimummääras.

Seega tuleb puhkusetasu tulumaksusumma arvutamisel ja õige tulumaksuvaba summa leidmisel arvesse võtta ka juba mais välja makstud töötasu.

5. mail makstud töötasu 1200 eurot + 22. mail makstav puhkusetasu 1200 eurot on kokku 2400 eurot, mis moodustab kokku mai brutotasu, mis on üle 2100 euro ja seega on seadusega lubatud kuine tulumaksuvaba summa 0 eurot.

Arvutame

Sellisele brutotasule (2400 eurot) vastav võimalik maksimaalne tulumaksuvabastus ühes kuus on 654 – 0,72667 x (2400 – 1200) = 654 – 0,72667 x (1200) = 654 – 872,004 = -218,00.

Negatiivne tulem tähendab seda, et õigus maksuvabastusele on 0 eurot.

Seega on tööandja rakendanud töötajale selles kuu juba tulumaksuvabastust rohkem, kui seadus lubab ja enamkasutatud osalt tuleb samuti tulumaks koos puhkusetasu väljamaksega kinni pidada.

Enamrakendatud maksuvabastus 1200 eurose brutotasu korral
1200 – 19,20 (töötuskindlustusmakse) – 24,00 (kogumispensioni makse) = 1156,80

Kasutame taas tulumaksuseaduse § 42 lg 1 toodud valemit ja leiame mai alguses kasutatud maksavabastuse suuruse: 654 – 0,72667 x (1200 – 1200) = 654 – 0,72667 x (0) = 654– 0 = 654 eurot oli rakendatud tulumaksuvabastus.

Mai alguses kinni peetud tulumaks on seega 
1200 – 19,20 – 24,00 – 654 = 502,80×20% = 100,56

Seega kuulub tulumaksuga täies mahus maksustamisele puhkusetasu summa 1156,80 eurot (1200 – töötuskindlustusmakse – kogumispensionimakse) ja enamrakendatud maksuvabastuse osa 654, mis on kokku 1810,80 eurot.

20% 1810,80-st = 362,16 eurot

Puhkusetasust kinnipeetav tulumaks on seega 362,16 eurot ja töötaja kasutatav tulumaksuvabastuse maksimum on 2023. a maikuus 0 eurot.

ALTERNATIIV

Sama tulemuse saame, kui liidame kokku töötasu ja puhkusetasu summad.

1200 (mais saadud töötasu) – 19,20 (töötuskindlustus) – 24 (kogumispension) = 1156,80 eurot (tulumaksuga maksustatav alussumma).
1200 (mais saadav puhkusetasu) – 19,20 (töötuskindlustus) – 24 (kogumispension) = 1156,80 eurot (tulumaksuga maksustatav alussumma).

Tulumaks
1156,80 + 1156,80 = 2313,60 – 0 (lubatud max maksuvabastus) = 2313,60 eurot (summa, millest leitakse tulumaks).
20% 2313,60-st = 462,72 eurot (mai tulumaks).
05.05.2023 juba kinni peetud tulumaks on 100,56 eurot.
462,72 – 100,56 = 362,16 eurot (tulumaksusumma, mis tuleb puhkusetasu välja makstes kinni pidada).

Töötajale puhkusetasuna tehtav brutoväljamakse on 1200 eurot, millest tööandja peab kinni töötaja töötuskindlustusmakse summas 19,20 ja kogumispensionimakse summas 24 eurot ning tulumaksu summas 362,16.

Tulemus

Puhkusetasu väljamakse
Töötajale puhkusetasuna välja makstav NETOTASU on
1200 – 19,20 – 24 – 362,16 = 794,64 eurot.

Seega teie arveldusarvele 22. mail kantud summa 794,64 on õige.

Kui aga aasta jooksul te ei kasuta ära kogu lubatud maksimaalset maksuvabastust, siis enamtasutud tulumaks on võimalik tagasi saada aasta tuludeklaratsiooni esitades. Tööandja siinkohal aasta siseselt korrektuure teha ei saa, sest vastavalt tulumaksuseaduse § 42 lg 1 on kuine lubatud maksuvabastus 654 eurot.

Seadus

Tulumaksuseadus
§ 42 Tulumaksu kinnipidamisel tehtavad mahaarvamised
(1) Lepinguriigi residendist füüsilisele isikule tehtud §-s 41 nimetatud väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 654 –654 / 900 × (väljamakse – 1200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null ja suurem kui 654. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa mahaarvamise..
(5) Füüsilisele isikule tehtud §-s 41 nimetatud väljamaksetest arvatakse enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha väljamakselt töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 1 punkti 1 kohaselt kinni peetud töötuskindlustusmakse.
(6) Residendist füüsilisele isikule tehtud §-s 41 nimetatud väljamaksetest arvatakse enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha väljamakselt kogumispensionide seaduse § 11 lõike 1 punktide 1 ja 2 kohaselt kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse.