Hetkel kehtivad seadused ja määrused, nende kehtivusaeg ning lühendid

Kasulik vihje! Et saaksid oma töös seda seaduste lehekülge kiirelt kasutada, lisa lehekülg “Lemmikutesse” ehk ingl Add to Favorites või “järjehoidjasse” ehk ingl Bookmark This Page.

Seaduse järel lühendi en alt avaneb seaduse ingliskeelne tekst ning lühendi ru alt avaneb seaduse venekeelne tekst, mis on viimati tõlgitud. Lühendi uk alt avaneb ukraina keelde tõlgitud seaduse tekstile viide.

Enim kasutatavad:

SEADUS (link asub pealkirja sees, kliki pealkirja)Kehtib alatesKehtib kuniLühend
Raamatupidamise seadus en01.02.2023RPS
Töölepingu seadus en ru uk15.05.202414.06.2024TLS
Käibemaksuseadus en ru01.01.202431.12.2024KMS
Sotsiaalmaksuseadus en ru15.05.202431.03.2029SMS
Tulumaksuseadus en ru15.05.202430.06.2024TuMS
Maksukorralduse seadus en ru12.05.202430.06.2024MKS
Äriseadustik en ru01.03.2024ÄS
Võlaõigusseadus en ru01.01.202430.06.2024VÕS

Erinevad seadused tähestiku järjekorras:

SEADUS (link asub pealkirja sees, kliki pealkirja)Kehtib alatesKehtib kuniLühend
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus en01.05.202431.12.2024ATKEAS
Ametiühingute seadus en01.02.2023 AÜS
Arhiiviseadus en15.03.2019 ArhS
Asjaõigusseadus en ru01.02.2024AÕS
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus en01.01.2024AÕSRS
Audiitortegevuse seadus en01.11.2023AudS
Autoriõiguse seadus en01.01.2023 AutÕS
Avaliku teenistuse seadus en15.05..202431.12.2030ATS
Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus1 en17.12.2018 EKTÄKS
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus en21.08.2023ELTTS
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus en13.03.2023 EUTS
Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus en01.04.2023ELMS
Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus  en01.01.2024FiMS
Halduskohtumenetluse seadustik en ru01.01.2024HKMS
Haldusmenetluse seadus en01.01.2024HMS
Hasartmängumaksu seadus en15.04.202431.12.2025HasMMS
Hasartmänguseadus en01.01.2021 HasMS
Hoiu-laenuühistu seadus en01.02.2023 HLÜS
Hooneühistuseadus en01.01.2024HÜS
Isikuandmete kaitse seadus en01.11.2023IKS
Jäätmeseadus en01.01.2024JäätS
Karistusseadustik en ru01.04.2024KarS
Karistusseadustiku rakendamise seadus en01.01.2015 KarSRS
Kaubamärgiseadus en01.03.2024KaMS
Kogumispensionide seadus en ru01.01.2024KoPS
Kohalike maksude seadus en01.07.2013 KoMS
Kollektiivlepingu seadus en01.07.2023 KLS
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus en01.07.2023 KTTLS
Kommertspandiseadus en01.02.2023 KomPS
Konkurentsiseadus en01.01.202430.06.2026KonkS
Korteriomandi- ja korteriühistuseadus en ru15.01.2024KrtS
Käibemaksuseadus en ru01.01.2024 31.12.2024KMS
Lepitusseadus en01.09.2022 LepS
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus en01.05.2021 MsüS
Maksukorralduse seadus en ru12.05.202430.06.2024MKS
Mittetulundusühingute seadus en ru01.02.2023 MTÜS
Pakendiaktsiisi seadus en01.07.2017 PakAS
Pakendiseadus en01.01.2024PakS
Pankrotiseadus en01.01.2024PankrS
Perehüvitiste seadus en ru01.01.2024PHS
Pühade ja tähtpäevade seadus en30.12.2022 PTS
Raamatupidamise seadus en01.02.2023 RPS
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus en01.01.2024RahaPTS
Raskeveokimaksu seadus en01.01.2021 RVMS
Ravikindlustuse seadus en ru15.05.202430.06.2024RaKS
Reklaamiseadus en01.11.2023RekS
Riigihangete seadus en ru01.01.202430.04.2026RHS
Riigilõivuseadus en10.05.202431.05.2024RLS
Saneerimisseadus en11.03.2023 SanS
Sihtasutuste seadus en ru01.02.2023 SAS
Soolise võrdõiguslikkuse seadus en ru01.01.2024SoVS
Sotsiaalmaksuseadus en ru15.05.202431.03.2029SMS
Tolliseadus en ru01.07.2023 TS
Tsiviilkohtumenetluse seadustik en ru01.04.202431.05.2024TsMS
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus en 01.04.202304.03.2025TsMSRS
Tsiviilseadustiku üldosa seadus en ru01.01.2024 TsÜS
Tubakaseadus en01.05.202319.05.2024TubS
Tulumaksuseadus en ru15.05.202430.06.2024TuMS
Tulundusühistuseadus en01.02.2023 TÜS
Täiskasvanute koolituse seadus en ru01.09.2019 TäKS
Täitemenetluse seadustik en ru01.04.2024TMS
Töölepingu seadus en ru uk15.05.202414.06.2024TLS
Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus en01.01.2024TDVS
Töötajate usaldusisiku seadus en22.11.2021 TUIS
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus en01.02.2023 TÜÜKS
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus en ru01.07.2023TTOS
Tööturumeetmete seadus en01.01.2024TöMS
Töötuskindlustuse seadus en ru01.01.202431.12.2026TKindlS
Töövaidluse lahendamise seadus en ru04.12.2020 TvLS
Võlaõigusseadus en ru01.01.202430.06.2024VÕS
Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus en01.04.2021 VÕSRS
Võrdse kohtlemise seadus en ru01.04.2022 VõrdKS
Väärteomenetluse seadustik en ru01.05.2024VTMS
UUS! Äriregistri seadus  en01.09.2023ÄRS
Äriseadustik en ru01.03.2024ÄS
KEHTETUD
Digitaalallkirja seadusKEHTETU25.10.2016DAS
Individuaalse töövaidluse lahendamise seadusKEHTETU31.12.2017ITVS
KorteriühistuseadusKEHTETU31.12.2017KÜS
Korteriomandiseadus KEHTETU31.12.2017KOS
Kaubandustegevuse seadusKEHTETU01.05.2021KaubTS
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus KEHTETU31.12.2023TTTS
Vanemahüvitise seadus KEHTETU31.12.2016VHS

MÄÄRUSED

MÄÄRUSED (link asub pealkirja sees, kliki pealkirja)Kehtib alatesKehtib kuni
Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr01.03.2018 
Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.2018 
Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord21.07.2015 
Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.03.2021 
Maksukohustuslaste registri põhimäärus01.05.2024
Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvestuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord01.01.2018 
Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu01.04.2022 
Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid01.01.2022 
Teenistus-, töö- ja ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord01.09.2014 
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord01.01.2016 
KEHTETUD
Alaealisele lubatud kerged töödKEHTETU07.05.2017
Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord KEHTETU31.12.2016
Märksõnad: ,

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll