Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile I osa

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, arendusjuhid, ökonomistid, finantskontrollerid, majandusarvestuse analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

Eesmärk

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;
 • teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises;
 • praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega), juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis;
 • koostanud "Heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Teemad

 • Millele keskenduda raamatupidaja ja finantsjuhi töös, et olla edukas?
  • Tulemuslikkuse juhtimine
  • Finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas
 • Eesmärkidele ja strateegiatele suunatud finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse süsteemi loomine ja arendamine
  • Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis
  • Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus
  • Millist strateegiat valida?
  • Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele
  • Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs
  • Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine
 • Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?
  • Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid
  • Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling
  • Tulemuslikkuse mõõtmine ja kriitiliste edufaktorite valik
  • Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?
 • Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?
  • Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile
  • Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine
 • Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
  • Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?
 • Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?
 • Eelarvestamine ja eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis
  • Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
  • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
  • Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
  • Eelarvete koostamise meetodid ja selle tähtsus meeskonna kaasamisel eelarveprotsessi
  • Eelarvekorraldus
  • Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
 • Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?
  • Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi?
  • Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus
  • Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?
  • Toote kuluarvestuse protsess
  • Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
  • Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
  • Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?
  • Kuidas arvestada kaudkulusid ja üldkulusid kuluobjektidele?
  • Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
 • Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust või tegevuspõhist kuluarvestust (ABC costing)?
  • Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine
  • Tegevuspõhine kuluarvestus
  • Jääktulupõhise kasumi kujunemine
  • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
  • Otsuste puu
 • Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) nüüdisaegses organisatsioonis?
  • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
  • Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
  • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
  • Täiendava raha vajaduse määramine
 • Eelarvete koostamine
  • Praktiline ülesanne: olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine); (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, eelarvestatud kasumiaruanne (tulude kulude eelarve), rahavoogude prognoos, eelarvestatud rahavoogude aruanne)
  • Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
  • Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
  • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
  • Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
  • Miks eelarvetest ei ole kasu?
  • Viisteist soovitust eelarvete koostamiseks
 • Mineviku finantsanalüüsidelt eesmärgistatud ja controllingu aruannete analüüsidele
  • Praktiline näide: controllingu aruannete analüüs

AJAKAVA

Esimene päevJärgmine päev
10.00-12.15 koolitus
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.45 koolitus
09.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 vaheaeg
10.45-12.15 koolitus
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.00 koolitus

Koolituse meetodid

 • Teooria
 • Praktilised ülesanded
 • Grupitööd
 • Case study'd

Osavõtutasu

 • 900 EUR + km = 1098 EUR
 • Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Kontaktkoolitused ja veebikoolitused võivad toimuda üheaegselt.

Koolituse täies mahus läbinutele ja õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Lektor

Sander Karu

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor; koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll