Finantsjuhtimise ja -analüüsi mentorprogramm

Miks on koolitus vajalik?

Finantsjuhtimise- ja analüüsi mentorprogramm annab oskusi ja teadmisi, mis on hädavajalikud edukaks karjääriks tänapäeva kiiresti muutuvas ärimaailmas. Programmi kaudu omandatakse põhjalik ülevaade finantsanalüüsist, kapitalistruktuurist, riskijuhtimisest ja strateegilisest planeerimisest, mis on kriitilised komponendid iga finantsjuhi arsenalis. Praktiliste näidete ja reaalsete juhtumite lahendamise kaudu on tagatud, et õpe on asjakohane ja rakendatav. Programmi läbimisega saavutatakse mitte ainult põhjalik arusaam finantspõhimõtetest ja -strateegiatest, vaid arendatakse ka kriitilise mõtlemise ja analüütilisi oskusi, mis on olulised kõikides juhtimistasandites.

Osalemisega laiendatakse ka oma professionaalset võrgustikku, kohtudes teiste ambitsioonikate spetsialistide ja oma ala ekspertidega. Investeering enese arendamisse ei suurenda mitte ainult osaleja väärtust tööturul, vaid panustab ka oma tööandja, ettevõtte või tulevase ettevõtmise pikaajalisse edusse.

Sihtgrupp

Programm on suunatud inimestele, kes soovivad saada praktilise ülevaate ettevõtte finantsjuhtimisest ja/või hakata seda ise tegema. Seega on programm suunatud alustavale või juba toimetavale ettevõtjale, erinevate tasemete juhtidele ja teistele, kellel seni pole olnud otsest kokkupuudet finantsjuhtimise ja – analüüsi rakendamisega ettevõttes, kuid kes soovivad selles teemas ennast kindlamini tunda ja/või võtta ettevõtte finantsjuhtimine oma kätesse.

Koolitusperioodi vältel kohtutakse igal nädalal kaks korda lektoriga, kus lektor seletab osalejatele programmis välja toodud teemad lahti koos asjakohaste näidetega. Järgneb osaleja iseseisev töö näidis- või oma reaalse olemasoleva ettevõttega. Osalejatel on diskusioonivõimalus koolituskeskkonnas (Moodle/Google Classroom). Pärast iseseisva töö tegemist järgneb iseseisva töö kontroll, kus lektor võtab kokku iseseisva töö tulemused ja käsitleb töö käigus tekkinud küsimusi.

Eesmärk

Programmi lõpuks on osalejad saanud ülevaate olulistest finantsjuhtimise kontseptsioonidest, põhimõtetest ja töövõtetest; on kasutanud neid koolitusprogrammi jooksul ning saavad need teadmised oma ettevõttes või praegusel/tulevasel töökohal kohe tööle rakendada.

Teemad ja ajakava

Ettevõtte finantseerimisallikad, nende valik ja planeerimine

 • Sisemised ja välimised finantseerimise allikad, nende eelised ja puudused.
 • Iseseisev töö:
  • Koostada näidisettevõttele finantseerimiskava uue toote arenduse rahastamiseks.
  • Analüüsida iga allika eeliseid ja puuduseid, arvestades ettevõtte finantsseisundit ja tuleviku väljavaateid.

Ettevõtte finantsanalüüs

 • Ettevõtte põhiliste finantsaruannete (bilanss, kasumi- ja rahavooaruanne) lugemine ja analüüs.
 • Iseseisev töö:
  • Analüüsida näidisettevõtte finantsaruandeid.
  • Olulisemate finantssuhtarvude arvutamine ja selgitamine, mida need näitajad ettevõtte kohta ütlevad.
  • Trendide tuvastamine käibes, kuludes ja kasumlikkuses.

Ettevõtte kapitali struktuur ja finantsvõimendus

 • Ettevõtte optimaalne kapitalistruktuur, ettevõtte väärtuse maksimeerimine.
 • Võla ja omakapitali tasakaal, finantsvõimendus.
 • Iseseisev töö:
  • Analüüsida näidisettevõtte kapitalistruktuuri (stsenaariumianalüüs), näidates võla suurendamise või omakapitali kaasamise mõju ettevõtte finantsvõimendusele ja kapitali hinnale.

Eelarvestamine ja finantskontroll

 • Eelarve koostamine, finantskontrolli protsessid ja varade haldamine.
 • Iseseisev töö:
  • Koostada näidisettevõttele uue toote arendusprojekti eelarve, arvestades oodatavad tulud ja kulud.
  • Selgitada, kuidas projekti eelarvet jälgida ja kontrollida kulude kontrolli all hoidmise tagamiseks.

Kapitali eelarvestamine ja investeerimisotsuste tegemine

 • Investeerimisprojektide tasuvuse hindamine rahavoogude alusel.
 • Iseseisev töö:
  • Arvutada näidisettevõttele uue toote arendusprojekti nüüdispuhasväärtus (NPV) ja sisemine tulususmäär (IRR), kasutades eeldatavaid rahavooge ja kapitali kulu.

Rahavoogude prognoosimine ja juhtimine

 • Täpsete rahavoo prognooside koostamise ja ettevõtte likviidsuse juhtimise tähtsus.
 • Iseseisev töö:
  • Koostada näidisettevõttele rahavoogude prognoos, arvestades uue projekti rahastamise ja käivitamisega seotud rahavoogusid.
  • Tuvastada võimalikud likviidsusprobleemid ja pakkuda lahendusi.

Riskijuhtimine ja maandamisstrateegiad

 • Finantsriskide tuvastamine (nt valuuta-, intressimäära- ja krediidiriskid) ja maandamisvõtted.
 • Iseseisev töö:
  • Tuvastada näidisettevõtte uue toote arendusega seotud kolm suurimat finantsriski ja koostada iga riski jaoks maandamisstrateegia.

Strateegiline finantsjuhtimine ja tuleviku planeerimine

 • Finantsjuhtimise integreerimine ettevõtte üldstrateegiaga, pikaajaline planeerimine ja jätkusuutlik kasv.
 • Iseseisev töö:
  • Koostada näidisettevõttele lühike strateegiline plaan, mis kirjeldab, kuidas ettevõte võiks kasutada uue toote arendusprojekti, et toetada oma pikemaajalist majanduskasvu ja konkurentsivõimet.

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi (48 tundi veebipõhist tööd ja 32 tundi juhendatavat iseseisvat tööd)

Koolituse lõpuks osaleja:

 • Oskab kasutada finantsjuhtimise põhimõisteid ja põhimõtteid ning saab aru, kuidas finantsanalüüs ja -planeerimine toetavad ettevõtte üldist strateegiat ja otsustusprotsesse.
 • Saab aru finantsjuhtimise peamistest kontseptsioonidest, sealhulgas riski ja tulu tasakaalust, rahavoogude juhtimisest, kapitali struktuurist ja eelarvestamisest.
 • Oskab analüüsida finantsaruandeid (bilanss, kasumiaruanne, rahavooaruanne) ja tõlgendada olulisi finantssuhtarve ja trende.
 • Oskab rakendada kapitali eelarvestamise meetodeid nagu nüüdispuhasväärtus (NPV), sisemine tulususmäär (IRR) ja tasuvusanalüüs investeerimisotsuste tegemiseks.
 • Oskab koostada täpseid ja realistlikke finantseelarveid ja prognoose, mis on vajalikud strateegiliseks planeerimiseks ja ressursside juhtimiseks.
 • Oskab kaaluda erinevaid finantseerimisvõimalusi ja oskavad teha informeeritud otsuseid ettevõtte kapitali struktuuri ja finantseerimisstrateegia osas.
 • Oskab tuvastada peamisi finantsriske, nagu valuuta-, intressimäära- ja krediidiriskid, ning rakendama strateegiaid nende riskide maandamiseks.
 • Oskab selgitada finantsküsimusi ja -otsuseid selgelt ja veenvalt, et toetada juhtkonna ja sidusrühmade teavitamist.

Toimumise aeg: 28.10.-16.12.2024

Esmaspäeviti kell 10.00-13.15 ja reedeti kell 10.00-11.30.

Koolitusperioodi vältel kohtutakse igal nädalal kaks korda lektoriga, kus lektor seletab osalejatele programmis välja toodud teemad lahti koos asjakohaste näidetega. Järgneb osaleja iseseisev töö näidis- või oma reaalse olemasoleva ettevõttega. Osalejatel on diskusioonivõimalus koolituskeskkonnas (Moodle/Google Classroom). Pärast iseseisva töö tegemist järgneb iseseisva töö kontroll, kus lektor võtab kokku iseseisva töö tulemused ja käsitleb töö käigus tekkinud küsimusi.

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 14.10.2024 kehtib soodushind 999 EUR + km = 1218.78 EUR
 • Koolituse tavahind on 1199 EUR + km = 1462.78 EUR

Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolitusel osalemine tasutud.

Hind sisaldab materjale ja tõendit.

Lektor

Märt Murd

Märt Murd Finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonna spetsialist, omab vanemraamatupidaja tase 6 kutsetunnistust

Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust vanemraamatupidaja, tase 6. Käesolevajal ajal tegutseb Märt finantsjuhina, ettevõtjana ja koolitajana finantsarvestuse valdkonnas. Oluline on märkida, et Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

Lisainfo

 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Registreerimine

Piletid

Vali pilet ja märgi osalejate arv Hind Osalejate arv
Soodushind kuni 14.10.2024 on 999 € + km 1 218,78 €

Arve info

Pane tähele!

Peale koolitusele registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile broneeringu kinnitus andmete edastamise kohta. Seejärel võtab koolitaja Teiega ühendust ja saadab üritusel osalemiseks arve.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll