Projektijuhi finantskoolitus – projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Projektijuhid, projektide eelarvestajad ja ettevalmistajad, projektipõhiste organisatsioonide juhid ja juhatuse ning nõukogu liikmed, raamatupidajad, projekti meeskondade liikmed jt töötajad, kelle tööülesanded on seotud projekti juhtimisega.

Eesmärk

Lihtsalt ja loogiliselt finantsidest projektijuhile!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest;
 • teadvustanud olulisemaid aspekte seoses projektide tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvuse eelarvestamise, juhtimise, controllingu ja analüüsiga, millele keskenduda projektijuhina oma töös;
 • praktiseerinud projekti tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvusarvestusi praktiliste ülesannete lahendamisel;
 • leidnud täiendavaid võimalusi projektide juhtimise efektiivistamiseks oma töös;
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Teemad

 • Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning arengusuunad
 • Projekt ja projektipõhine juhtimine (organisatsioon)
 • Millele keskenduda projektijuhina finantsjuhtimises?
 • Projektide finantsjuhtimise eripärad
 • Ettevalmistused projektipõhise organsatsiooni ja projektide finantsjuhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
 • Tekkepõhine ja kassapõhine arvestus
 • Miks ja mida "loen välja" bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest?
  • Kuidas mõjutavad projektijuhtimise käigus tehtavad otsused bilanssi, kasumiaruannet ja, rahavoogude aruannet?
  • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Rahakäibe tsükkel – kuidas "raha käib äritegevuses ringi"
  • Raha konversiooniperioodi leidmine
 • Eelarvete koostamine projektide elluviimiseks
  • Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
  • Eelarvete koostamise eesmärgid
  • Eelarvestamise eripära projektipõhises organisatsioonis
  • Eelarvete koostamise meetodid "ülevalt alla" või "alt üles"? baasist või nullbaasist? perioodiline või pidev?
 • Projekti eelarvestamine
 • Projekti tulude ja kulude arvestus
  • Kulude arvestuse olemus ja eesmärgid
  • Kululiikide arvestus ja seosed projekti kuludega
  • Kulukohtade arvestus ja seosed projekti kuludega
  • Kulukandjate arvestus
  • Projekt kui kulukandja
 • Projekti rahakäibe prognoosimine ja eelarvestamine
  • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine
  • Kuidas vältida "auke" projekti rahastamisel?
  • Projekti müügitulude ja kulude eelarvestamine
  • Projekti materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine
  • Projekti tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine
  • Kas teha ise või palgata alltöövõtjad või FIEd?
  • Projekti üldkulude ja finantskulude ning nendega seotud väljamaksete eelarvestamine
 • Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine
 • Kuidas arvestada projektide tasuvust?
  • Projekti rahavoogude planeerimine
  • Kapitali keskmine hind
  • Riskide hindamine
  • Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid
  • Raha aegväärtuse kontseptsioon
  • Raha tulevikuväärtus
  • Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid
  • Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid
  • Diskontomäära valiku üldised printsiibid
 • Projekti tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine ja controlling
 • Praktiline ülesanne: olulisemate finantseelarvete koostamine projektipõhises organisatsioonis (Eelarvestatud kasumiaruanne, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilanss)
 • Projekti kasumlikkuse (tulude/kulude) ja rahavoogude analüüs
  • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
  • Projektide finantsanalüüsi läbiviimine ja analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik
  • Milliseid finantsanalüüsi meetodeid eelistada projektide analüüsil?
  • Absoluutarvude analüüs, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
  • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel
  • Millele keskenduda projektide analüüsil?

AJAKAVA:

Esimene päev:Teine päev:
10.00-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.45 koolitusprojekt
09.00-10.30 koolitusprojekt
10.30-10.45 vaheaeg
10.45-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse
- teooria
- praktilised ülesanded
- grupitööd
- case study'd

Osavõtutasu

 • 900 EUR + km
 • Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Kontaktkoolitused ja veebikoolitused võivad toimuda üheaegselt.

Lektor

Sander Karu

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

 • Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tunnistus.
 • Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll