Raamatupidaja – tulevane finantsjuht, controller ja analüütik

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Finantscontroller'id, raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, majandusarvestuse analüütikud, arendusjuhid, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

Eesmärk

Põhjalik programm raamatupidamisest ja finantsidest!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud nüüdisaegse tulemuslikkusele suunatud organisatsiooni raamatupidajale, juhtimisarvestajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete
 • teadvustanud trende majandusarvestuses ja finantsjuhtimises, millele keskenduda oma töös tagamaks vajalik info eesmärkide saavutamiseks
 • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega), kulude juhtimise ja kuluarvestusega, rahavoogude juhtimisega, investeeringute tasuvusega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
 • koostanud "Heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Teemad

 • Milline on finantsjuhi, controlleri ja analüütiku roll nüüdisaegses organisatsioonis?
  • Tulemuslikkuse juhtimine
  • Finantsjuhtimise probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas
 • Ettevalmistused nüüdisaegseks finantsjuhtimiseks organisatsioonis
  • Otsustusprotsess nüüdisaegses organisatsioonis
  • Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis
  • Muutused majanduskeskkonnas ja nende mõju majandusarvestusele
  • Väärtustel põhinev juhtimine
  • Majanduslik lisandväärtus (economic value added, EVA)
  • Visiooni ja missiooni elluviimine
  • Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus
  • Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele
  • Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs
  • Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine
 • Kuidas luua ja arendada controlling'usüsteeme? 
  • Interaktiivsed ja diagnostilised controlling'usüsteemid
  • Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling
 • Tulemuslikkuse mõõtmine
  • Kriitiliste edufaktorite valik
  • Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?
  • Miks on tulemusmõõdikud ja juhtmõõdikud olulised?
 • Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?
  • Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile
  • Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine
  • Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
  • Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?
 • Kuidas ringleb raha organisatsioonis?
  • Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega
 • Investeeringute eelarvestamine ja tasuvusarvestused
  • Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?
  • Kuidas planeerida ja eelarvestada investeeringuid?
  • Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?
  • Investeerimisprojekti riskide hindamine
  • Kuidas hinnata investeeringute tasuvust?
  • Sensitiivsusanalüüs
  • Investeeringu tasuvuse hindamise meetodid
 • Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle tähtsus
  • Kuidas leida raha tulevikuväärtust ja nüüdisväärtust?
  • Diskonteerimismäär ja kuidas seda leida?
  • Investeeringute tasuvuse arvestamine erinevatel meetoditel
 • Eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis
  • Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
  • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
  • Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
  • Eelarvete koostamise meetodid
  • Eelarvekorraldus
  • Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
 • Kuidas juhtida toode/teenuste/projektide kasumlikkust nüüdisaegses organisatsioonis?
  • Miks ja kuidas kuluarvestuselt kulude, kasumlikkuse ja tulemuslikkuse juhtimisele?
  • Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi?
  • Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus
  • Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?
  • Toote kuluarvestuse protsess Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
  • Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
  • Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?
  • Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
 • Täiskuluarvestus ja osakuluarvestus
  • Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust?
  • Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?
  • Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine
  • Milline on investeeringute mõju omahinnale?
  • Kuidas mõjutavad ostjate tasumata summad kulusid?
 • Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus
  • Traditsioonilise ja tegevuspõhise kuluarvestuse võrdlus
  • Ajakäituriga tegevuspõhine kuluarvestus (TDABC)
  • Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?
  • Toote kulude erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel
  • Kolm sammu tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamisel
 • Osakuluarvestus. Jääktuluarvestus
  • Jääktulupõhise kasumi kujunemine
  • Kulu - maht - kasum analüüs
  • Tasuvuspunkt ja tasuvuspunkti diagramm
  • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Kulude arvestus spetsiifilistel eesmärkidel
  • Elutsükli kulude arvestus
  • Kliendiväärtusel põhinev kuluarvestus
  • Sihtkuluarvestus
  • Kaizen kuluarvestus
  • Kulude arvestus piirangute tingimustes
 • Kuidas kujundada hinda?
  • Mis on hind?
  • Kliendiväärtus ja kulud
  • Hinnakujunduse meetodid ja nende praktilised rakendused
  • Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki
  • Transferthindade kujundamine
 • Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) ja käibekapitali nüüdisaegses organisatsioonis?
  • Milline on rahakäibe juhtimise eesmärk?
  • Käibekapital ja selle tähtsus majandustegevuses
  • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
  • Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
  • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
  • Täiendava raha vajaduse määramine
  • Kuidas juhtida käibekapitali?
  • Ostjate tasumata summade juhtimine ja analüüs
  • Krediidikontroll ja võlgade sissenõudmine
  • Varude juhtimine
  • Lühiajaliste kohustuste juhtimine
  • Raha konversiooniperioodi leidmine
  • Suhtarvude kasutamine rahakäibe planeerimisel, juhtimisel ja analüüsil
 • Eelarvete koostamine - finantsjuhtimise nurgakivi
  • Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine)
  • Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
  • Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
  • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
  • Paindlikud eelarved controlling'uks Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
  • Miks eelarvetest ei ole kasu?
  • Viisteist soovitust eelarvete koostamiseks
 • Kuidas viia läbi tulemuslikkusele suunatud finantsanalüüsi?
  • Eesmärgistatud analüüside läbiviimine
  • Kas eelistada analüüsil absoluutarve, hälbeid või suhtarve?
 • Controlling'u aruannete analüüs
  • Hälvete analüüs
  • Vastutuskeskuste aruandluse kujundamine ja analüüs
  • Väärtust lisavate ja väärtust mittelisavate tegevuste analüüs
  • Maksukoormuse arvestamine ja analüüs

AJAKAVA

Esimene päev:Järgmised päevad:
10.00-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.45 koolitusprojekt
09.00-10.30 koolitusprojekt
10.30-10.45 vaheaeg
10.45-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetodid
- Teooria
- Praktilised ülesanded
- Grupitööd
- Case study'd

Grupi suurus piiratud!

Toimumise aeg: 11.-14.06.2024

Osavõtutasu

 • 1500 EUR + km = 1830 EUR
 • Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Koolituse täies mahus läbinutele ja õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Lektor

Sander Karu

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor; koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll