Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena (60-tunnine)

Sihtgrupp

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustest ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.  Osalejal on vaja internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Eesmärk

Koolitada isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega nii grupis kui iseseisvalt) ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • oskab lihtsamaid majandustehinguid kirjendada raamatupidamisregistrites;
 • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid;
 • omab teadmisi varade ja kohustuste hindamisreeglite kohta;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest;
 • selgitab sisekontrolli vajadust ja töömeetodeid arvestades majandusüksuse eripäradega.

Teemad

 • Raamatupidamise põhitõed
 • Majandustehingute kajastamine bilansis ja kasumiaruandes
 • Kontod. Kontoplaan. Kahekordne kirjendamine
 • Majandustehingute kajastamine kontodel
 • Käibevara ja selle arvestus
 • Põhivara ja selle arvestus
 • Kohustised ja nende arvestus
 • Omakapital ja selle arvestus
 • Ostu- ja müügitehingute kajastamine
 • Kulude ja tulude arvestus
 • Käibemaksu arvestus
 • Töötasude arvetus
 • Maksuarvestus
 • Lühendatud majandusaasta aruande koostamise nõuded vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile
 • Sisekontrolli alused
 • Kordamine ja eksami sooritamine

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Põhimõttelisemate raamatupidamise algkursuse teemade läbimiseks on vajalik õppuri kohal olek auditoorsetest loengutest (13 akadeemilist tundi), mis viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel. Ülejäänud materjal - 43 akadeemilist tundi iseseisvat tööd + 4 akadeemilist tundi  iseseisvat tööd eksami sooritamiseks, omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Toimumise aeg: 19.02. – 17.04.2024

Auditoorsed tunnid seitsmel korral viiakse läbi veebpõhiselt Zoomi teel, kus osalejal on vaja internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 05.02.2024 kehtib soodushind 259 EUR (maksumus sisaldab käibemaksu)
 • 289 EUR (maksumus sisaldab käibemaksu)
 • Kursuste eest on võimalik tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!

Lektor

Hele Moor

Hele Moor Eestikeelse raamatupidamise alg- ja täienduskursuse lektor, raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks ettevalmistava koolituse lektor, Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetaja

Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Ta omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on ta täiendanud end järjepidevalt nii raamatupidamise kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.

Hele Moor on raamatupidamisvaldkonnas töötanud ligi 25 aastat, sealhulgas raamatupidaja, pearaamatupidaja ja finantsjuhina. Alates 2011. aastast töötab Hele Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetajana, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine ja FIE raamatupidamine.

Lisainfo

 • Kursusele registreerimisel palume tasuda ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!