Raamatupidamise riski- ja protsessipõhised sisekontrollisüsteemid

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele ja paljudele teistele. Seadus sätestab ka piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel. Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult. Sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja – ehk kuidas ettevõte tagab loodud mudeli toimimise üle kontrolli ja seirab seda.

Ootame Teid osalema koolitusel, mille käigus käime läbi riskihinnangu mudeli koostamise protsessi ja selgitame, mis on seadusest tulenevalt riskihinnangu kohustuslike elementide sisu.

Sihtgrupp

Ettevõtete ja asutuste raamatupidajad, audiitorid, juhid. 

Eesmärk

Anda raamatupidajatele ülevaade raamatupidamise sisekontrollisüsteemist ja -tegevustest ning selgitada, kuidas võiks raamatupidamise kontrollisüsteem olla üles ehitatud, et maandada riske ja vältida vigu. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet raamatupidamise kontrollsüsteemidest ja -tegevustest
 • teab, mis on riskid
 • omab ülevaadet raamatupidamise riskide hindamisest protsessipõhiselt.

Teemad ja ajakava

9.00-14.15

Kontrollisüsteem raamatupidamises ja riskid

 • Mis on kontrollisüsteem ja milleks see vajalik on
 • Milliste kontrollitegevustega raamatupidamine igapäevaselt kokku puutub (toome eraldi välja finantsjuhtimisega seotud kontrolltegevused ja räägime neist lähemalt)
 • Mis on riskijuhtimise olemus, toome konkreetseid näiteid riskidest

Riskide hindamine raamatupidamises

 • Harjutame ja arutame, kuidas hinnata riske raamatupidamise protsessides
 • Millise metoodikaga riskihindamist teha ning keda sellesse kaasata
 • Kuidas rakendada protsessipõhist lähenemist
 • Millised on esmased riskid raamatupidamise tarkvara haldamisel

Ostuprotsess

 • Millised on levinumad ostuprotsessi ülesehituse vead
 • Enimlevinud ja realiseerunud riskid ostuprotsessides ja varude juhtimises

Arvete vormistamine ja kooskõlastamine

 • Kuidas teame, et igapäevaoste tehes on organisatsiooni raha kasutatud sihtotstarbeliselt
  üks mehhanism on organisatsioonisiseste reeglite kehtestamine arvetel kajastatavale infole ja dokumendiringlusele
 • Toome näiteid, millised on läbipaistvalt ehk hästi vormistatud arved ja millised on halvasti vormistatud arved
 • Räägime lühidalt arvete kooskõlastamisest ja sellest, milline on erinevate töötajate roll selles - kas tegemist on ennetava või järelkontrolliga
 • Mis eesmärki täidab arvete kooskõlastamine

Sularahaga arveldamine

 • Millised on riskid, milline peaks olema asutusesisene kord ja protseduurireeglid
 • Rahapesu tõkestamise esmased nõuded, mida raamatupidaja peab teadma.

AJAKAVA
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus

Koolituse maht 6 ak/h

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 07.06.2024 kehtib soodushind 239 EUR + km = 291.58 EUR
 • Hilisematele registreerujatele tavahind 259 EUR + km = 315.98 EUR
 • Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 EUR + km = 35.38 EUR

Maksumus sisaldab praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tunnistust.

Veebiseminari järelkuulamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Veebiseminari salvestis  on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele.

Enne veebiseminari saadetakse link, mille kaudu pääseb 20 minutit enne veebiseminari algust e-keskkonda.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivas kohas. Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Lektor

Siiri Viil

Siiri Viil atesteeritud siseaudiitor

Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta kaitseväe ja siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Alates augustist töötab ta kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ning tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri Antsmäe on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Tal on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb ta aktiivselt muusikateraapiaga.

Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainfo

 • Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
 • Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll