5 küsimust ja vastust uuest aastast tõusva käibemaksumäära kohta

Foto: Shutterstock

Alates 2024. aasta 1. jaanuarist tõuseb käibemaks kahe protsendi võrra, seniselt 20 protsendilt 22 protsendile. Teatud tingimuste täitmisel on aga lubatud kuni 2025. aasta 31. detsembrini rakendada 20%-list käibemaksumäära.

Millal rakendub uus käibemaksumäär?

Käibemaksumäära kindlaks tegemisel tuleb lähtuda sellest, millal tekib käive. Üldiselt tekib käive päeval, kui toimus

  • kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine või
  • kauba või teenuse eest osaliselt või täielikult makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine.

Seega käibemaksumäär sõltub sellest, millal eelmistes punktides nimetatud toimingud tehakse ehk käive tekib.

Näiteks kui ettevõte väljastas 2023. aasta detsembris kogu kauba maksumuse kohta ettemaksuarve, mille ostja ka tasus 2023. aasta detsembris ja kaup anti ostjale üle 2024. aasta jaanuaris, siis maksustatakse tehing 20% käibemaksumääraga, sest käive tekkis aastal 2023. Kui aga arve väljastatakse 2023. aastal ja kaup antakse üle ning arve tasutakse jaanuaris 2024, seega kui nii kauba üleandmine kui ka makse laekumine jäävad 2024. aastasse, siis maksustatakse tehing 22%.

Kas seaduses on ka erandeid?

Seaduses on ette nähtud erisus kassapõhise arvestuse osas. Kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2024. aasta 1. jaanuari, võib kuni 2025. aasta 31. detsembrini rakendada 20%-list käibemaksumäära.

Näiteks kui kassapõhine käibemaksukohustuslane osutas teenuse ja väljastas selle kohta arve 2023. aasta detsembris, kuid ostja tasus talle teenuse eest 2024. aasta jaanuaris, siis sellisel juhul maksustatakse vastavalt käibemaksuseaduses sätestatud erandile teenus 20% käibemaksuga, kuigi kassapõhise käibemaksukohustuslase käive tekib 2024. aasta jaanuaris vastavalt raha saamisele.

Lisaks on loodud veel erisus lepingutele, mis on sõlmitud enne 1. maid 2023. Veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini on lubatud enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kohaldada 20-protsendilist käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20-protsendiline käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.

Näiteks kui kirjalik leping sõlmiti enne 01.05.2023, lepingus on kirjas, et hinnale lisandub käibemaks 20%, lepingus ei nähta ette kauba hinna tõusu käibemaksumäära tõusu korral ja kaup antakse üle peale 01.01.2024, kuid enne 31.12.2025, siis võib eseme võõrandamisel kasutada käibemaksumäära 20%. Kui pooled on sõlminud lepingu teenuse osutamiseks augustis 2023, lepingus on toodud välja teenuse hind ja käibemaks 20% ning leping ei anna võimalust käibemaksumäära tõstmise tõttu teenuse hinda suurendada, siis sellisel juhul ei ole lubatud kasutada 20-protsendilist käibemaksumära, sest leping on sõlmitud peale 1. maid. Sellise lepingu sõlmimisel oli teada, et käibemaksumäär muutub ning alates 01.01.2024 on selle lepingu alusel teenus maksustatud 22% käibemaksuga.

Kas peab uue käibemaksumäära pärast sõlmitud pikaajalisi lepinguid muutma?

Käibemaksumäära tõusu jõustumise korral peab ettevõtja vaatama üle sõlmitud pikaajalised lepingud, mis sisaldavad käibemaksu. Käibemaksuseadus ei reguleeri täpselt, kuidas kujuneb kauba või teenuse müüja ja ostja vahel sõlmitud lepingus hind. See tähendab, et lepingu hind võib olla nii koos käibemaksuga kui ka ilma. Käibemaksumäära tõusmisel 2%-i võrra tuleks kontrollida, et lepingud oleksid vastavuses uue määraga ning vajadusel tuleb lepingud viia vastavusse seadusemuudatusega.

Olukord 1: hind, millele lisandub käibemaks

Kui lepingus on sätestatud hind ja märgitud, et sellele lisandub käibemaks või sellele lisandub käibemaks vastavalt seaduses sätestatud määrale, siis ei vaja leping muudatusi ning sellisel juhul kehtib kõrgem maksumäär automaatselt.

Olukord 2: hind, millele lisandub käibemaks 20%

Leping, kus on sätestatud hind ja lisatud, et sellele lisandub käibemaks 20%, tuleb lepingusätet tõlgendada lähtuvalt hea usu põhimõttest. Käibemaksumäär tuleb seadusest ning pooltel ei ole võimalik ise käibemaksumääras kokku leppida, seega peaksid pooled lähtuvalt hea usu põhimõttest tõlgendama käibemaksumäära kui muutuvat suurust. Lisaks on võimalik poolte kokkuleppel muuta lepingut ning teha muudatus käibemaksumääras. Oluline on siinjuures arvestada, et käibemaksuseadus näeb ette erandi lepingutele, mis on sõlmitud enne 1. maid 2023. Veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini on lubatud enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kohaldada 20-protsendilist käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20-protsendiline käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.

Olukord 3: hind sisaldab käibemaksu

On ka võimalik ka variant, et lepingus on märgitud ainult hind ja viidet käibemaksule ei ole või on märgitud, et hind sisaldab käibemaksu. Tegemist on olukorraga, kus pooled on kokku leppinud konkreetse fikseeritud hinna ning seda ei ole võimalik ühepoolselt muuta. Kui tõuseb käibemaksumäär, siis on müüjal või teenuse osutajal risk, et ta peab käibemaksumäära tõusu vahe ise kanda. Viimasel juhul on võimalus ka lepingut muuta, et viia lepingu hind vastavusse käibemaksumäära tõusuga. Müüjal või teenuse osutajal võib olla ühepoolne õigus lepingut muuta, kuid sellisel juhul peab leping sisaldama konkreetset sätet, mis lubab seaduse muutmisel ka hinda tõsta. Teine võimalus on muuta lepingut poolte kokkuleppel ning sellisel juhul on vaja ka vastaspoole nõusolekut hinna korrigeerimiseks. Kolmandaks võimaluseks on veel ka leping korraliselt üles öelda.

Kuidas on õige käibemaks lepingus sätestada?

Soovitus on kõik lepingud vormistada ja formuleerida selliselt, et kauba ja teenuse hind oleks lepingus selgelt kirjas ning sinna juurde märgitakse, et hinnale lisandub käibemaks või et hinnale lisandub käibemaks vastavalt seaduses sätestatud määrale. Sellisel juhul, kui peaks toimuma käibemaksumääras muudatusi, hõlmab leping alati uut käibemaksumäära ning ettevõtja ei pea muretsema lepingu muudatuste pärast või sellepärast et peab ise maksma kinni käibemaksutõusu.

Näiteks võib lepingusse lisada hinna järgmiselt: “Hind on 10 eurot, millele lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras” või “Hind on 10 eurot, millele lisandub käibemaks”.

Kas muutub ka käibedeklaratsiooni vorm?

Seoses käibemaksumäära muutumisega 2024. aasta alguses muutuvad ka käibedeklaratsiooni vormid. Uus käibedeklaratsiooni vorm on loodud, kuna kuni 2025. aasta lõpuni on paralleelselt kasutusel kaks üldist käibemaksumäära, kuna erandina on kuni 2025. aasta 31. detsembrini teatud juhtudel võimalik rakendada 20-protsendilist käibemaksumäära. Alates 2024. aasta 1. jaanuarist kehtivaid vorme kohaldatakse 2024. aasta 1. jaanuarist algavatele maksustamisperioodidele.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll