2023. aasta tuludeklaratsiooni esitamine

Vaata ka abistavat videot!

Foto: Shutterstock, ekraanikuva

2023. aasta tuludeklaratsiooni saab esitada maksu- ja tolliametile alates 15. veebruarist kuni 30. aprillini 2024. Mugavaim viis on esitada tuludeklaratsioon e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud eelmisel kalendriaastal saadud tulu kohta. Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Residentsuse muutumisest teavitab füüsiline isik maksu- ja tolliametit ning täidab residentsuse määramise vormi R.

Tuludeklaratsiooni peavad esitama:

 • füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E);
 • isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib samuti naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.
 • isikud, kes omasid maksustamisperioodil maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte);
 • isikud, kellel rakendati maksuvaba tulu aasta jooksul summas, mis ületab lubatud aastast maksuvaba tulu;
 • isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust;
 • isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid;
 • isikud, kes soovivad abikaasa eest täiendavat maksuvaba tulu (kuni 2160 eurot) deklareerida.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle:

 • tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud);
 • saadud tulu kokku ei ületanud üldist maksuvaba tulu 7848 eurot või vanaduspensioniea maksuvaba tulu 8448 eurot.

Tuludeklaratsiooni esitamine maksusoodustuse saamiseks:

 • kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.

Olulised kuupäevad

15. veebruar
 • algab tuludeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA
 • teenindusbürood hakkavad väljas­tama eeltäidetud tulu­deklaratsiooni paberil
 • 5. märts
 • algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele
 • 18. märts
 • algab tulumaksu tagastamine dek­laratsiooni pabervormil esitanud klientidele
 • 30. aprill
 • tuludeklaratsiooni esitamise täht­päev
 • 1. oktoober
 • juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
 • Tuludeklaratsioon on eeltäidetud

  See tähendab, et deklaratsioonile on kantud maksu- ja tolliameti andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema tulude ja kulude kohta. Eeltäidetud deklaratsiooni saab esitada nii e-teenuste keskkonnas e-MTA kui küsida teenindusbüroodest.

  Eeltäidetud andmed on:

  • pangakonto number ja omaniku nimi,
  • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensioni maksed jm),
  • dividendid, millelt on 7% tulumaksu kinni peetud,
  • makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad),
  • pensionid,
  • tasutud koolituskulud,
  • kingitused ja annetused,
  • tasutud pensionikindlustuse maksed,
  • väärtpaberite keskdepositooriumi ja pensioniregistri pidaja andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu),
  • tulud, mida arvestatakse ainult maksuvaba tulu arvutamisel (nagu näiteks dividendid ja omakapitali väljamaksed, mida maksustatakse äriühingu tasemel, ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa),
  • Eesti äriühingu omakapitali väljamaksete osa, millelt äriühing ei ole tulumaksu tasunud.

  Eeltäidetud ei ole:

  • andmed välisriigis saadud tulu kohta ja välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata;
  • andmed muu vara võõrandamise kohta;
  • residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

  Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

  Tuludeklaratsiooni esitamise võimalused

  Tuludeklaratsiooni on võimalik esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, teenindusbüroos või postiga.

  Infot deklaratsiooni staatuse kohta saate e-MTAst oma personaalselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt.

  Kui esitatud tuludeklaratsioon vajab esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, saate selle kohta infoleheküljele teate ning enamikul juhtudel juhised edasiseks tegevuseks.

  Täiendavate dokumentide esitamine

  Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente. Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab ametnik maksumaksjaga ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega.

  Täiendavad dokumendid (tõendid koolituskulude või eluasemelaenu intresside tasumise kohta, tõend TSM jne), mida vajame andmete kontrollimiseks, saate:

  • esitada elektroonselt e-MTA kaudu tuludeklaratsiooni infoleheküljelt,
  • viia või postiga saata maksu- ja tolliameti teenindusbüroosse, kus vajadusel tehakse dokumendist koopia,
  • saata e-posti teel digiallkirjastatult.

  MAKSUSTATAVAD TULUD on

  • palgatulu;
  • ümbrikupalk;
  • pensionid ja kindlustushüvitised;
  • platvormi kaudu teenitud tulu;
  • stipendiumid, toetused ja preemiad;
  • intress;
  • üüri- ja renditulu, litsentsitasu;
  • kinnisvara võõrandamine;
  • väärtpaberikonto ja investeerimiskonto;
  • krüptoraha;
  • kasvava metsa raieõigus ja metsamaterjal;
  • internetimüük;
  • muud tulu liigid;
  • ettevõtlustulu;
  • ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu;
  • välisriigist saadud tulu.

  Maksustatavast tulust lubatud MAHAARVAMISED:

  2023. aastal oli üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot kuus ja see vähenes inimese sissetuleku kasvades. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on aga kindel summa – 704 eurot kuus ja see ei sõltu inimese sissetuleku suurusest.

  • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed – võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse,
  • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas,
  • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed,
  • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (kui abikaasa aastatulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu aastatulu ei ole suurem kui 50 400 eurot) on 2160 euro ja abikaasa aastatulu vahe,
  • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest, kuni 17 aasta vanuse lapse kohta. Täiendav maksuvaba tulu ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral,
  • täiendav maksuvaba tulu kuni 5000 eurot metsaomanikule kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised,
  • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid – 300 euro ulatuses,
  • koolituskulud,
  • kingitused, annetused.

  Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

  Olles teinud annetusi tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingule telefoni teel, siis need ei pruugi olla deklaratsioonis eeltäidetud. Sellised annetused märkige ise tuludeklaratsiooni tabelisse 9.4.

  Annetuse tegemist on maksu- ja tolliameti palvel võimalik hiljem tõendada telefoniarvetega ja/või kõnede eristusega. Telekommunikatsioonifirma iseteeninduskeskkonnast on võimalik välja võtta kõnede eristus, kus on näha telefoninumbrid, millel annetusi tegite ja selle põhjal leida tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingu andmed (nimi, registrikood).

  SOODUSTUSTE ÜLEKANDMINE elektroonsel tuludeklaratsioonil

  Kasutamata jäänud maksusoodustuste üle andmine abikaasale

  Üldist maksuvaba tulu saab jagada ainult tingimusel, kui üks abikaasa ei saanud maksustamisperioodil tulu või tema aastatulu oli väiksem kui 2160 eurot. Sel juhul saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale, kui abikaasade aastatulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas. Maksimaalne ülekantav summa saab olla 2160 eurot.

  Eluasemelaenu intressi ja koolituskulu maksustatavat tulu ületava summa abikaasa deklaratsioonile ülekandmisel kehtivad samad piirangud, mis üksikdeklaratsioonidele: maksimaalne mahaarvatav summa ühe deklaratsiooni kohta on 1200 eurot, millest eluasemelaenu intresside osa maksimaalselt 300 eurot.

  Kui lapsevanematel on kaks või enam alaealist last, siis võib üks lapsevanematest oma tuludeklaratsioonil tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest. Laste andmed on eeltäidetud selle vanema deklaratsioonis, kellele makstakse lastetoetust.

  Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb avaldada soovi tuludeklaratsioonis. Maksu- ja tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.

  Näide 1: abikaasa A aastatulu on 51 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 500 eurot. Abikaasade aastatulu kokku ületab 50 400 eurot, siis ei saa abikaasa A kasutada abikaasa kasutamata jäävat maksuvaba tulu (2160 – 500 = 1660 eurot).

  Näide 2: abikaasa A aastatulu on 30 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 1000 eurot. Abikaasade aastatulu kokku on 31 000 eurot (vähem kui 50 400 eurot), siis saab abikaasa A kasutada abikaasa B kasutamata jäänud maksuvaba tulu 1160 eurot (2160 – 1000 = 1160 eurot).

  Näide 3: abikaasa A aastatulu on 49 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 1000 eurot. Abikaasade aastatulu kokku on 50 000 eurot (vähem kui 50 400 eurot). Kuigi abikaasal B jääb kasutamata 1160 eurot maksuvaba tulu (2160 – 1000 = 1160), siis abikaasa A saab sellest kasutada ainult 400 eurot, ehk osa, mis jääb puudu 50 400 euro piirist (49 000 + 1000 = 50 000 eurot).

  Näide 4: abikaasa A aastatulu on 47 000 eurot, abikaasa B aastatulu on 1420 eurot. Abikaasade aastatulu kokku on 48 420 eurot. Abikaasa B kasutamata jääv maksuvaba tulu osa on 740 eurot (2160 – 1420 = 740 eurot), mille abikaasa A saab kõik ära kasutada.

  Juhised elektroonsete tuludeklaratsioonide parandamiseks, kui abikaasad soovivad jagada maksusoodustusi

  • Soovitame esimesena esitada oma tuludeklaratsiooni sellel abikaasal, kelle aastatulu on väiksem või kellel on mahaarvatavaid soodustusi rohkem.
  • Kasutamata jäänud maksuvaba tulu, täiendava laste maksuvaba tulu, eluasemelaenu intresside ja koolituskulude abikaasa deklaratsioonile ülekandmist pakub süsteem automaatselt enne deklaratsiooni kinnitamist (käsitsi midagi deklaratsioonile märkima ei pea). Kasutamata maksusoodustuste ülekandmiseks peab olema teise abikaasa deklaratsioon kinnitamata, muidu need deklaratsioonile ei kandu.
  • Kui isikul kasutamata maksusoodustusi ei ole, siis süsteem nende ülekandmise võimalust ka ei paku.

  Loe lisaks: Juurdemaksmisele ja tagastamisele kuuluv tulumaks – miks ja kuidas?

  ENAMMAKSTUD tulumaksu annetamine

  Elektroonse tuludeklaratsiooni esitajad saavad annetada soovi korral oma tagasisaadava tulumaksu tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud mittetulundusühingule, sihtasutusele või usulisele ühendusele. Tulumaksutagastusest saab annetusi saab teha neile ühingutele, kes on maksu- ja tolliametile annetuste saamiseks soovi avaldanud.

  • Annetada saab kuni kolmele ühingule ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui üks euro.
  • Annetada võib kogu tagasisaadava maksusumma või osa sellest. Osalise annetuse korral kanname ülejäänud osa vastavalt inimese taotlusele kas tema pangakontole või ettemaksukontole.
  • Annetuse saab teha deklaratsiooni lehel “Esitamine”, kus valige nupp Lisa saaja. Seejärel saate valida ühingu ja kirjutada summa, mille soovite annetada.

  Vaata ka abistavat videot!

  Pane tähele!

  Kord nädalas

  Telli RMP Nädalakiri

  Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

  Töövahendid

  Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

  Kalkulaatorid

  Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll