Raamatupidaja kutse-eetika koodeks

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

K I N N I T A T U D
ERK nõukoja otsusega
13. mai 2003

Tundes vastutust raamatupidaja elukutse eest on Eesti Raamatupidajate Kogu (edaspidi ERK) koostanud Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi (edaspidi koodeks), mis on aluseks kõigile raamatupidajatele ja raamatupidamise konsultantidele nende kutsealases tegevuses.

Eetikakoodeks sätestab põhiprintsiibid, mis on raamatupidaja elukutseks vajalikud. Raamatupidaja elukutse rajaneb usaldusel ja arvestuse pidamise põhinõudel, mis eeldab olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamist lähtudes heast raamatupidamistavast.

Koodeksi koostamisel lähtuti Rahvusvahelise Raamatupidajate Föderatsiooni (IFAC) Eetika Komitee poolt välja antud Raamatupidajate Kutse-eetika Koodeksist (Code of Ethics for Professional Accountants).

Koodeks on koostatud eeldades, et eesmärgid ja põhimõtted kehtivad võrdselt kõigile raamatupidajatele, sõltumata tegutsemise valdkonnast ja vormist ning lepingu vormist.

Definitsioonid

Kutseline raamatupidaja – füüsiline isik, kes on saanud erialase väljaõppe või omab raamatupidaja kutsetunnistust ja tegutseb oma kutsealal, sõltumata tegutsemise või lepinguvormist.

Kutsealane tegevus – raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise korraldamine ja/või kutsealane nõustamine.

Raamatupidamisteenust osutav isik – FIE, äriühing või ühistu.

Kutseala standardid – standardid, mis lisaks õigusaktidele reguleerivad kutsealast tegevust ning mille on kehtestanud:

 • Rahvusvaheline Raamatupidamise Standardite Komitee – IASC;
 • Rahvusvaheline Raamatupidajate Föderatsioon – IF IFAC;
 • Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkond;
 • liikme kutseala organisatsioon või mõni muu reguleeriv organisatsioon.

Koodeksi eesmärk

Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi eesmärk on edendada raamatupidaja professiooni eetilist kultuuri.

Tulenevalt koodeksist on raamatupidaja elukutse eesmärk teha tööd vastavuses kutseala standarditega.

Neli põhinõuet eesmärkide saavutamiseks on:

 • usaldusväärsus,
 • kutsealane kompetentsus,
 • kutsealase tegevuse kvaliteet,
 • kindlustunne.

Raamatupidajate kutsealase tegevuse tarbijatel peab olema kindlustunne, et raamatupidajate kutsealane tegevus on reguleeritud vastava kutse-eetika nõuete raamistikuga.

Põhimõtted

Et saavutada raamatupidaja kutsetegevuselt oodatud eesmärgid, tuleb tähelepanu pöörata järgmistele põhimõtetele.

 • Ausus
  Oma kutsealases tegevuses peab raamatupidaja olema otsekohene ja aus.
 • Objektiivsus
  Raamatupidaja peab olema erapooletu ega laskma eelarvamustel, huvide konfliktil või teistel isikutel mõjutada objektiivsust.
 • Erialane kompetentsus ja ajakohasus
  Raamatupidaja peab kutsealast tegevust teostama kompetentselt ja hoolikalt ning tal on pidev kohustus hoida oma kutsealased teadmised ja oskused nõutaval tasemel.
 • Usaldusväärsus
  Raamatupidaja peab tagama kutsealase tegevuse käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsuse ning ei tohi seda ilma vastava loata kasutada või avalikustada, välja arvatud, kui tal on selleks seadusandlusest tulenev kohustus.
 • Professionaalne käitumine
  Raamatupidaja käitumine peab olema kooskõlas elukutse hea mainega ja ta peab hoiduma seda kahjustavatest tegudest. Kutseline raamatupidaja peab olema kõrgete kõlbeliste omadustega.

RAAMATUPIDAJA KUTSE-EETIKA KOODEKSI LEIAB SIIT..

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll