Eelnõude infosüsteemis avalikustati audiitortegevuse seaduse eelnõu

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

27. jaanuaril 2010 vastu võetud audiitortegevuse seadus tõi kaasa ulatuslikke muudatusi audiitortegevuse kujundamisel, kuna reguleerimisvaldkond on väga ulatuslik. Seaduse kaheaastase rakendamise jooksul on ilmnenud, et mõned seaduse sätted vajaksid õigusselguse huvides täpsustamist ja korrastamist ning ühtlustamist, et tagada seadusest ühetaoline arusaamine.

Seaduse muutmise eesmärk on sätestada regulatsioon, mis lihtsustab seaduse rakendamist ning siduda audiitortegevuse korraldamisega tegelevate erinevate isikute ja Audiitorkogu organite tööd, vähendada nende koormust ja vältida paralleelsete otsuste vastuvõtmist.

Oluline muudatuste eesmärk on 8. direktiivi1 artikli 45 lõikes 1 nimetatud kolmandate riikide vandeaudiitorite audiitortegevuse registris registreerimise kohustuse täpsustamise vajadus ja kolmandate riikide vandeaudiitorite järelevalve regulatsiooni sissetoomine seadusesse.

Ülalnimetatud eesmärkide täitmiseks muudetakse kehtivat audiitortegevuse seadust õigusselgemaks ja -kindlamaks. Samuti sätestatakse seaduse eelnõus kolmandate riikide vandeaudiitorite registreerimine vastavalt 8. direktiivile.

Eelnõu seadusena rakendamisega ei kaasne olulist õiguslikku muudatust või muud väga olulist mõju.

Eelnõu on kooskõlastatud Audiitorkogu, Finantsinspektsiooni, Riigikontrolli, Kaubandus-Tööstuskoja ja ministeeriumidega. Kooskõlastamisel esitasid ettepanekuid Finantsinspektsioon, Audiitorkogu ja Justiitsministeerium.

Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus. Seadus peaks jõustuma 2014. aasta 1. märtsil.

Tutvu esitatud audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõuga eelnõude infosüsteemis EIS.
_____
1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/43/EÜ, 17. mai 2006, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll