Ettevõtte väärtuse hindamine kasutades DCF analüüsi

Firma väärtuse hindamine on ettevõtte finantsvaldkonna kriitiline komponent, mis hõlmab ettevõtte või äri väärtuse hindamist.

Juhtkond peaks ettevõtet hindama mitmel põhjusel.

Esiteks annab ettevõtte hindamine juhtkonnale selge arusaama ettevõtte hetkeseisust, mis on oluline strateegiliste otsuste tegemisel.

Ettevõtte väärtuse mõistmine võimaldab juhtkonnal kindlaks teha, kas ettevõte on alahinnatud või ülehinnatud.

Teiseks võib ettevõtte hindamine aidata juhtkonnal tuvastada valdkondi, kus ettevõte toimib hästi ja valdkondi, kus tuleb teha parandusi. Finantsaruannete analüüsi ja tulevaste rahavoogude prognoosimise kaudu saab juhtkond tuvastada trende, võimalusi ja riske, mis võivad mõjutada ettevõtte tulemuslikkust. Seda teavet saab kasutada strateegiate väljatöötamiseks, et maksimeerida ettevõtte väärtust.

Kolmandaks on ettevõtte hindamine sageli vajalik erinevate finantstehingute jaoks, nagu ühinemised ja omandamised, aktsiaemissioonid ja võlakirjade rahastamine. Ettevõtte hindamisega saab juhtkond kindlaks teha tehingu jaoks sobiva hinna ja läbirääkimisi pidada tugevamal positsioonil.

Diskonteeritud rahavoogude (DCF) meetod

Üks populaarne meetod ettevõtte väärtuse hindamiseks on diskonteeritud rahavoogude meetod (DCF), mis kasutab ettevõtte tulevast rahavoogu selle hetkeväärtuse kindlakstegemiseks.

DCF-analüüs hõlmab ettevõtte tulevaste rahavoogude prognoosimist teatud perioodi jooksul, tavaliselt kolme kuni kümne aasta jooksul. Need prognoosid diskonteeritakse tagasi nende hetkeväärtuseni, kasutades ettevõtte kaalutud keskmist kapitalikulu (WACC).

WACC on ettevõtte kapitalikulu mõõt, mida ettevõte peab maksma erinevate rahastamisallikate kasutamise eest oma äritegevuse käigushoidmiseks. See sisaldab aktsiakapitali, võlga ja muid rahastamisallikaid. WACC esindab miinimumtulu, mida ettevõte peab teenima, et rahuldada oma investoreid ja säilitada oma praegune rahastamisstruktuur.

DCF-analüüs ja WACC on mõlemad ettevõtte väärtuse hindamise jaoks olulised tööriistad, kuna need aitavad investoritel mõista ettevõtte väärtust.

DCF-analüüs annab ettevõtte sisemise väärtuse hinnangu, samal ajal kui WACC esindab miinimumnõutavat tulu. Ettevõtte hinnangulise sisemise väärtuse ja selle praeguse turuväärtuse võrdlemise teel saavad investorid kindlaks teha, kas ettevõte on üle- või alahinnatud. Kui sisemine väärtus on suurem kui praegune turuväärtus, siis loetakse ettevõte alahinnatuks ja see võib pakkuda head investeerimisvõimalust.

Kokkuvõttes on DCF-analüüs ja WACC ettevõtte väärtuse hindamise olulised tööriistad. Need aitavad investoritel teha informeeritud investeerimisotsuseid, pakkudes ülevaadet ettevõtte sisemisest väärtusest ja selle miinimumnõutavast tulust.

Allikas: BDO Eesti