FIE ettevõtte üleminek ja maksukohustused

Nagu iga muu ettevõtluse puhul, võib ka füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE puhul tekkida olukordi, kus olemasolevat ettevõtlust soovitakse jätkamise eesmärgil ühelt isikult teisele üle anda. Äriühingute olemuslik abstraktsus võimaldab ühinemisi, jagunemisi ja osade või aktsiate võõrandamist, et ettevõtet ümber kujundada. FIE puhul võib tekitada küsimusi, mil moel on ettevõtluse üleandmine teostatav.

Füüsilisest isikust ettevõtja on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega ja kellele saab kuuluda ettevõte kui majandusüksus. Vahet tuleb teha terminitel ettevõtlus ja ettevõte. Ettevõtlus on isiku iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust. Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu isik tegutseb.

Arvestades, et FIE on ettevõtluse vorm, siis ettevõtluse üleandmine tuleb teha ettevõtte ehk vara ülemineku kaudu. Ettevõtte kui vara üleandmisel võõrandamise teel saab kasutada võlaõigusseaduses sätestatud ettevõtte ülemineku regulatsiooni (§-d 180-185), sõlmida tuleb leping ja koostada võimalikult täpne üleantava vara nimekiri, kus kajastatakse lisaks füüsilistele asjadele ka pangakontod, varasemate perioodide kulud, edasi täidetavad kohustused jms. Registervara tuleb ümber registreerida FIE-lt ülevõtjale. Alates 2011. a kehtib tulumaksuseaduse § 37 lõige 7, mis lubab füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte hulka kuulunud vara maksuvaba üleandmist isikule, kes äritegevusega jätkab. Seda vara ei loeta FIE isiklikku tarbimisse võetuks.

Ettevõtte seadusjärgne üleminek

Keskne küsimus ettevõtte ülemineku puhul on õigusjärglus – ühe isiku õigused ja kohustused lähevad üle teisele isikule. Eristatakse eriõigusjärglust (näiteks kinnisvara müümisel on uus omanik õigustatud maja kasutama, aga ka kohustatud vajadusel maamaksu tasuma) ja üldõigusjärglust. Kui erirõigusjärglus keskendub üksikutele õigustele või kohustustele, siis üldõigusjärglus tähendab, et kõik varem ühele isikule kuulunud õigused ja kohustused lähevad seaduse alusel kogumina üle uuele isikule.

Üheks näiteks üldõigusjärglusest on pärimine. FIE pärija võib otsustada, et ta ei soovi äritegevust jätkata. Sel juhul ettevõtte üleminekut ei toimu, vara käsitletakse pärija eraisikuna kasutusele võetuna ja sellega kaasnevad maksukohustused. Alternatiivina võib FIE pärija otsustada ka ettevõtlusega jätkata, millisel juhul tuleb registreerida end äriregistris FIE-ks või asutada äriühing, vajadusel registreerida ka käibemaksukohustuslaseks ja sellisel juhul on võimalik varem ühele FIE-le kuulunud vara ehk ettevõte üle anda teisele FIE-le või juriidilisele isikule.

Kuna pärimisel tekib üldõigusjärglus seaduse alusel, siis lepingut ettevõtte ülemineku kohta koostama ei pea, kuid siiski tuleb raamatupidamise ja maksuarvestuses dokumenteerida see, mis täpselt üle anti ning mis isiklikku kasutusse võeti. Pärandamisel vara üleminekul isikule, kes jätkab ettevõtte tegevust, kohaldub samuti maksuvabastus (tulumaksuseaduse § 37 lg 7). Maksuseadustest tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekule kohaldub maksukorralduse seaduse § 36.

Ettevõtte tehinguline üleminek

Üldõigusjärglus on olemas ka ettevõtte tehingulisel üleminekul – kõik ettevõttele kui majandusüksusele kuuluvad varad, õigused ja kohustused lähevad lepingu alusel ülevõtjale. FIE ettevõtte üleminek teisele FIE-le vormistatakse FIDEK vormi E lisal. Üle saab minna nii FIE ärinimi (ükskõik kas talu nimi või ees- ja perekonnanime sisaldav ärinimi), registrikood kui ka tegevusala ehk ettevõtluse sisu. Ettevõtte omandaja saab soovi korral tegevusalasid äriregistris lisada.

Juhul kui ettevõtte ülemineku eest on üleandjale makstud tasu, tuleb see deklareerida vara võõrandamisest saadud tuluna FIDEK vormil E. Ülemineku aasta kohta esitavad FIDEK vormi E nii FIE ettevõtluse üleandja kui vastuvõtja. Ettevõtte võõrandamisel FIE maksuseadustest tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekule kohaldub maksukorralduse seaduse § 37 alusel.

Ärinimi ettevõtluse üleminekul

Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi võib ettevõtluse üleminekul jääda samaks pärimise korral. Võõrandamise korral on FIE eelmise ärinime kasutamiseks vaja üleandja kirjalikku nõusolekut. Täiesti võimalik on olukord, kus FIE Mari Maasikas otsustab oma ettevõtluse üle anda Kaarel Kaldale ja annab vastuvõtjale kirjaliku nõusoleku kasutada FIE Mari Maasikas nime. Sel juhul tohib Kaarel Kalda tegutseda edasi nime all FIE Mari Maasikas.

Arvestades, et FIE ettevõte üleminek võib endas kätkeda nii komplitseeritumaid õiguslikke olukordi (näiteks ühisvarasse kuuluva vara üleandmine) kui ka maksuküsimusi (näiteks vara tasuta üleandmine, kui soetamismaksumusega on ettevõtluse makse vähendatud; üksiku vara üleandmine mitterahalise sissemaksena; varaga tulu teenimine mitmel tegevusalal ja ainult ühe alaga seotud tegevuse üleandmine, jne), siis on mõistlik enne ettevõtte üleminekut teadvustada selle protsessi võimalikke tahke ja läbi mõelda teostus.