Gucci kott ainult 100 eurot

On muutunud liigagi tavaliseks, et inimesed tellivad veebikaubamajadest võltsitud tooteid, mõtlemata, et tellijal lasub samuti kohustus veenduda, et tegemist ei ole võltsinguga.

Lisaks tekitatakse selliste ostudega majanduslikku kahju nii kaubamärgi omanikule, kui ka riigile saamata jääva maksutulu näol. Samuti toetatakse kaudselt kuritegelikku tegevust, mis omakorda soodustab nõudlust võltsitud kaubamärkidega toodangu järele. Lisaks võivad mõned tooted olla kahjulikud ka tarbija tervisele nagu näiteks võltsitud ravimid, aga ohtlikuks võivad osutuda ka erinevad mürgisest plastikust pakendid või mänguasjad.

Odav hind ei kaalu üles kõiki riske

Ettevõtted tähistavad enda tooteid kaubamärkidega ja seda põhjusega. Kaubamärgid suurendavad tarbijate kindlustunnet ostu sooritamisel. Ettevõte saab anda tarbijatele lubaduse toote kvaliteedi, seaduslikkuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse kohta tähistades enda tooted vastava kaubamärgiga.

Kindlasti on võltstoodete oluliselt odavam hind üks peamiseid põhjuseid, mis ahvatleb tarbijat  ostma võltskaupu ja miks mõnikord isegi teadlikult eelistatakse võltskaupu. On muidugi juhtumeid, kus tarbija ei ole teadlik, et on tellinud võltskaupa, kuid toote uskumatult madal hind on esmane indikaator, mis peaks kahtlust äratama. Ilmselgelt ei maksa originaal Gucci käekott või Rolexi käekell 100 või 1000 eurot.

Võltsitud kauba hävitamine

Eestis on intellektuaalomandi õiguste kaitsmise organiteks politsei- ja piirivalveamet ning maksu- ja tolliamet. Karistusseadustik reguleerib kaubamärgi õiguste rikkumise kohta käivaid süütegusid ja nende karistusmäärasid vastavalt: kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise ning võltskaubaga kauplemise eest on ettenähtud rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus ja juriidilise isiku puhul rahaline karistus.

Isegi kui tellija on tellinud võltstoote ainult isiklikuks kasutamiseks ega plaani võltskaubaga kaubelda, paneb ta siiski toime kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise, mis on karistatav.

Kui tellitud toode jõuab Eestisse ning äratab kahtlust, et tegemist võib olla võltsitud kaubaga, siis maksu- ja tolliametil on õigus selline kaup tollis kinni pidada. Maksuhalduril endal ei ole pädevust ega õigusi hinnata, kas toode rikub kaubamärgi omaniku õigusi või mitte ja seega paluvad nad vastavat infot kaubamärgi omanikult endalt. Kaubamärgi omanikule saadetakse muu hulgas info kinnipeetud kauba omadustest ja kogusest, kauba päritolust ja kauba saajast. Lisaks on tavapäraselt kaasas ka pildid kaubast, et kaubamärgi omanikul oleks kiiresti võimalik tuvastada, kas kaup on võltsitud.

Lisaks on kaubamärgi omanikul võimalik määrata endale esindaja, kellele maksu- ja tolliamet annab iga kord kauba kinnipidamisest teada. Kaubamärgi omanikul tuleb reeglina 10 tööpäeva jooksul teavitada, kas tegemist on võltsitud kaubaga ja kas ta soovib kauba hävitamist. Maksu- ja tolliamet võib kauba hävitada üksnes siis, kui kaubamärgi omanik on andnud selleks selge nõusoleku.

Kaubamärgiomaniku õigus esitada nõue ainuõigust rikkunud isiku vastu

Kuivõrd maksu- ja tolliamet edastab kaubamärgi omaniku esindajale ka info kauba saaja kohta, siis tavapäraselt võtab kaubamärgi omaniku esindaja ühendust ka temaga. Kontakti eesmärk on teavitada tellijat, et kaup on intellektuaalomandi õigusi rikkuv ja kaubamärgi omanikul on õigus esitada kaubamärgi ebaseadusliku kasutaja vastu nõue hüvitise tasumiseks, mille suurus sõltub konkreetsest kaubast ning selle kogusest.

Lisaks karistusõiguslikele sanktsioonidele, mida võib rakendada avalik võim, võib kaubamärgiomanik esitada kaubamärgiseaduse järgi hagi ainuõigust rikkunud isiku vastu: tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud varalise kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu kohta ning nõuda teose õigusvastase kasutamisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Seega, enne veebiportaalist tellimist, on esmalt oluline veenduda, et tegemist ei oleks võltskaubaga, kuna see võib endaga kaasa tuua nõuded tekitatud kahju hüvitamiseks. Kindlasti aitab tellitava toote päritolu hinnata toote hind. Seetõttu peaksid tellijad olema eriti tähelepanelikud veebikaubamajadest toodete tellimisega, kuivõrd tellitud kaup võib olla võltsitud ja sellele võivad järgneda seaduses ettenähtud sanktsioonid.