Stipendiumi maksustamisest 2015. aastal

2015. aasta alguses jõustuvad tulumaksuseaduse (TuMS) muudatused toovad kaasa ka uuendused stipendiumi maksustamise põhimõtetesse. Oma olemuselt on stipendium passiivne tulu, mida maksustatakse ainult tulumaksuga. Teatud tingimustel on stipendiumi maksmine üldse maksuvaba.

Aastaid on olnud segadus väljamaksetele n-ö õige nime andmisega. Nimelt soovitakse töö eest saadud tasu, mis on aktiivne tulu ja kuulub maksustamisele kui töötasu, nimetada stipendiumiks. Sellise tegevuse tulemusena jääb riigil hulk maksuraha saamata. Samas on ka stipendiumi saajad õnnetus olukorras, tööd teevad, aga kuna sellelt tasult ei maksta sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmakset, puudub nii ravikindlustus, tööstaaž kui ka töötuskindlustusstaaž.

Eelkõige puudutab see sportlasi, treenereid, spordikohtunikke, ringijuhendajaid jt. Uue aasta seadusemuudatus püüabki sellesse segadusse veidi selgust tuua. Kui hästi see õnnestub, eks seda näitab aeg.

Stipendium

Kõigepealt, mis on stipendium? Ühestki õigusaktist hetkel me vastavat definitsiooni ei leia. Ainsaks abimeheks on Eesti keele seletav sõnaraamat, mille kohaselt on stipendium õpinguiks, teadus- või loometööks (korrapäraselt) makstav abiraha.

2015. aastal sätestatakse stipendiumi definitsioon ka tulumaksuseadusesse, mille tähenduses on stipendium tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Niisiis ei saa stipendium olla tasu mingi töö eest, küll aga raha, mille maksmisega antakse isikule tingimused ja vahendid õppimiseks või enesetäiendamiseks. Sellist raha võib maksta regulaarselt või ühekordselt, oluline on, et stipendiumi saaja ei oleks allutatud stipendiumi maksja sisekorrale ega järelvalvele. 

Samale seisukohale jõudis ka Tallinna halduskohus oma 14.03.2014. a otsuses 3-13-70100. Nimetatud otsuses märgitakse, et kui väljamakse on tehtud töise panuse eest, väljamakse saaja on olnud väljamakse tegija juhtimise ja kontrolli all, ei saa olla tegemist stipendiumiga.

Samuti ei saa nimetada stipendiumiks raha, mida makstakse mingi teose loomise eest. Sellisel juhul on tegemist kas preemiaga (nt konkursi võitja saab rahalise auhinna), litsentsitasuga (olemasolev teos võõrandatakse või antakse kasutada) või tasuga töö eest (uue teose loomisele kohaldatakse võlaõigusseadust).

Stipendiumi maksustamine

Stipendiumi maksustamise uuendatud reeglid võib 2015. aastal leida TuMS § 19. Üldjuhul on stipendium maksustatav tulumaksuga, mille maksumäär alates 2015. aastast on 20%.

Maksuvabad on stipendiumid: 

  • mille maksmine on sätestatud seaduses või valla- või linnavolikogu määruses või mida makstakse riigieelarvest;
  • mida maksab oma õpilasele või üliõpilasele Eesti Vabariigi haridusseaduses nimetatud õppeasutus või sellega samaväärne välisriigi õppeasutus;
  • mida maksab üliõpilasele riigi või kohaliku omavalitsuse teadus- ja arendusasutus või avalik-õigusliku juriidilise isikuna või sellise isiku asutusena tegutsev teadus- ja arendusasutus seoses tema õppe- ja teadustööga;
  • mida maksab välisriigi valitsus või välisriigi kohaliku omavalitsuse üksus või rahvusvaheline või valitsustevaheline organisatsioon;
  • mida maksab tulumaksusoodustuse nimekirja kantud isik (loetletud TuMS § 11) kui stipendiumi saaja ei ole ühingu asutaja, liige, juhtimis- või kontrollorgani liige, nimetatud isik ei ole viimase 12 kuu jooksul teinud ühingule otseselt ega kaudselt annetusi ning stipendium on määratud avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel.

Siiani on mitmed maksuvaba stipendiumi maksmise tingimused, sh tulumaksusoodustuse nimekirjas oleva ühingu poolt makstava stipendiumi reeglid loetletud Vabariigi Valitsuse määruses nr 196, 20.06.2000. Uuest aastast kaotab nimetatud määrus kehtivuse ja kõik maksuvabastuse alused sätestatakse tulumaksuseaduses.

Parem kontroll ja läbipaistvus

Et tagada parem kontroll ja läbipaistvus maksuvabade stipendiumide maksmisel tulumaksusoodustuse nimekirjas olevate ühingute poolt, peavad nimetatud ühingud andma informatsiooni selliste stipendiumide summade ja saajate kohta vormil INF 9, mida esitatakse eelmise kalendriaasta kohta 30. juuniks. INF 9 andmed on avalikud, need avaldatakse maksuhalduri kodulehel. Seega 2016. a saab selgemaks, kui suures ulatuses selliseid maksuvabasid stipendiume Eestis makstakse.

Maksuhaldur on analüüsinud 2011. a maksuvabade stipendiumide suurusi ja tuvastanud, et seda võimalust kasutas 259 ühingut kogusummas 8,3 miljonit eurot. Kui palju kitsama stipendiumi käsitluse juures hakatakse tulevikus maksma tasu töö eest (töölepinguga või võlaõigusliku lepinguga) ja kui palju endiselt maksuvabalt stipendiumina olekski huvitav 2016. a vaadata. 

Märksõnad:

Toimetaja valik