Kasumiaruanne (skeem 1)


kroonides 


Lisa nr


2004


2003


Äritulud


 


 


 


 


Müügitulu


 


0


0


 


Muud äritulud


 


0


0


 


Kokku äritulud


 


0


0


 


 


 


 


Ärikulud


 


 


 


 


Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus


 


0


0


 


Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel


 


0


0


 


Kaubad, toore, materjal, teenused


 


0


0


 


Muud tegevuskulud


 


0


0


 


Tööjõu kulud


 


0


0


Sh.


Palgakulu


 


0


0


 


 


 


0


0


 


Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks


 


0


0


 


Pensionikulu


 


0


0


 


Põhivara kulum ja väärtuse langus


 


0


0


 


Muud ärikulud


 


0


0


 


Kokku ärikulud


 


0


0


 


 


 


 


ÄRIKASUM (-KAHJUM)


 


0


0


 


 


 


 


Finantstulud ja –kulud


 


 


 


 


Finantstulud ja – kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt


 


0


0


 


Finantstulud ja – kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt


 


0


0


 


Finantstulud ja – kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt


 


0


0


 


Intressikulud


 


0


0


 


Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest


 


0


0


 


Muud finantstulud ja –kulud


 


0


0


 


Kokku finantstulud ja –kulud


 


0


0


 


 


 


 


KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST


 


0


0


 


 


 


 


 


Tulumaks


 


0


0


 


 


 


 


ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)


 


0


0


Allikas RTJ 2, Lisa 2


Kasumiaruanne (skeem 1) .DOC failina (peale allalaadimist võimalik täita)!

Toimetaja valik