Muudatused juhatuses

Näidistena on toodud otsused, mida saab kasutada:
– juhatuse liikme ametiaja pikendamiseks;
– uue juhatuse valimiseks ja
– juhatuse liikme tagasikutsumiseks.

Kui osaühingul on nõukogu, on vastavate otsuste tegemine nõukogu pädevuses. Äriseadustiku kohaselt saab nõukogu otsuseid vastu võtta:

  1. nõukogu koosolekul (ÄS § 189 lg 2 ja §§ 321-322)
  2. koosolekut kokku kutsumata, korraldades hääletamise kirjalikus vormis, põhikirjas või nõukogu töökorras ettenähtud juhtudel ka mõnes muus vormis, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti ja kui see on ette nähtud nõukogu töökorras või sellega on nõus kõik nõukogu liikmed (ÄS § 323 lg 1-5)
  3. konsensusliku kirjaliku otsusena (ÄS § 323 lg 6)

Juhatuse liikme ametiaja pikendamine:

Uue juhatuse valimine:

Juhatuse liikme tagasikutsumine: 

Kui osaühingul ei ole nõukogu, teevad vastava otsuse osanikud. Näidistena on ette nähtud kolm erinevat otsusevarianti, kuivõrd äriseadustiku kohaselt saab otsuseid vastu võtta:

  1. osanike koosolekul (ÄS §§ 170-1721)
  2. kirjalikult (taasesitatavas vormis) hääletades (tuleb järgida ÄS § 173 lg-d 1-4 ette nähtud protseduurireegleid)
  3. konsensusliku kirjaliku otsusena (ÄS § 173 lg-d 6 ja 7)

Juhatuse liikme ametiaja pikendamine:

Uue juhatuse valimine:

Juhatuse liikme tagasikutsumine:

 

Käesoleval lehel olevate otsuste/protokollide näol on tegemist abistavate näidistega ning nende kasutamine pole kohustuslik. Vastavalt tegelikele asjaoludele võivad need vajada muutmist. Registrite ja Infosüsteemide Keskus ei vastuta mallide õiguspärasuse, terviklikkuse ega ajakohasuse eest.

Konsultatsiooniks ja juriidiliselt korrektsete dokumentide koostamiseks pöörduge notaribüroodesse või advokaatide poole.

Toimetaja valik