Rahavoogude aruanne (kaudmeetodil)

Kroonides

 


 


 


Lisa nr.


31.12.2004


31.12.2003


Rahavood äritegevusest


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ärikasum


 


0


0


 


Korrigeerimised:


 


0


0


 


 


Põhivara kulum ja väärtuse langus


 


0


0


 


 


Kasum (kahjum) põhivara müügist


 


0


0


 


 


Muud korrigeerimised


 


0


0


 


Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus


 


0


0


 


Varude muutus


 


0


0


 


Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus


 


0


0


 


Makstud intressid


 


0


0


 


Makstud ettevõtte tulumaks


 


0


0


 


 


 


 


 


 


Kokku rahavood äritegevusest


 


0


0


 


 


 


 


 


 


Rahavood investeerimistegevusest


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus


 


0


0


 


Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük


 


0


0


 


Kinnisvarainvesteeringu soetus


 


0


0


 


Kinnisvarainvesteeringu müük


 


0


0


 


Tütarettevõtjate soetus


 


0


0


 


Tütarettevõtjate müük


 


0


0


 


Sidusettevõtjate soetus


 


0


0


 


Sidusettevõtjate müük


 


0


0


 


Muude finantsinvesteeringute soetus


 


0


0


 


Muude finantsinvesteeringute müük


 


0


0


 


Antud laenud


 


0


0


 


Antud laenude tagasimaksed


 


0


0


 


Saadud kapitalirendimaksed


 


0


0


 


Saadud intressid


 


0


0


 


Saadud dividendid


 


0


0


 


 


 


 


 


 


Kokku rahavood investeerimistegevusest


 


0


0


 


 


 


 


 


 


Rahavood finantseerimistegevusest


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Saadud laenud


 


0


0


 


Laenude tagasimaksed


 


0


0


 


Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed


 


0


0


 


Aktsiate emiteerimine


 


0


0


 


Omaaktsiate tagasiostmine


 


0


0


 


Makstud dividendid


 


0


0


 


 


 


 


 


 


Kokku rahavood finantseerimistegevusest


 


0


0


 


 


 


 


 


 


RAHAVOOD KOKKU


 


0


0


 


 


 


 


 


 


Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses


 


0


0


Raha ja raha ekvivalentide muutus


 


0


0


Valuutakursside muutuste mõju


 


0


0


Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks


 


0


0Allikas RTJ 2, Lisa 3


Rahavoogude aruanne (kaudmeetodil) .DOC failina (peale allalaadimist võimalik täita)!

Toimetaja valik