Ravikindlustus töötajale

Foto: Shutterstock

Ravikindlustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed, füüsilisest isikust ettevõtjad ja nende tegevuses osalevad abikaasad ning ettevõtlustulu maksu maksjad.

Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamine, peatamine ja lõpetamine) registreerima maksu- ja tolliameti töötajate registris.

Ravikindlustuse tekkimine

Õigus kindlustusele on üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, k.a. ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ja töötaval inimesel, kelle eest tööandja maksab sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses.

Kindlustus algab töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub kindlustus ilma katkemiseta.

Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastatakse tervisekassale töötajate registrist.

Ravikindlustuse peatumine

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast (näiteks töötaja astub tegevteenistusse, läheb emapuhkusele jne).

Kindlustus ei peatu poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral, kui inimese eest makstakse sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses.

Kindlustus jätkub töötamise registrisse kantud töötamise peatumise lõppkuupäevale järgnevast päevast.

Töötamise peatumine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise peatumise päevast arvates.

Ravikindlustuse lõppemine

Töötajana kindlustatud isikute ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Töötamise lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise lõpetamise päevast arvates.

Ravikindlustuse tekkimine

Võlaõigusliku lepingu alusel töötav inimene tuleb registreerida töötamise registris. Ravikindlustus tekib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni vormi TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui vormil TSD on väljamaksed deklareeritud koodidega 17, 18, 19, 123 või 125. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja vormil TSD või mitme tööandja vormil TSD, nii et sotsiaalmaksu summa oleks vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse suurune.

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist tervisekassasse.

Ravikindlustuse peatumine

Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui tema eest ei ole maksu- ja tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses deklareeritud.

Ravikindlustuse tekkimine

Oma töö eest tasu saav juhtimis- või kontrollorgani liige tuleb registreerida töötamise registris. Ravikindlustus tekib vormi TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui vormil TSD on väljamaksed deklareeritud koodidega 21, 22, 29, 30, 156 või 158. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja vormil TSD või mitme tööandja vormil TSD summeerituna vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist tervisekassasse.

Ravikindlustuse peatumine

Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui tema eest ei ole maksu- ja tolliametilt saadud andmetel sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareeritud. Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali teenuses “Ravikindlustuse ja perearsti info” või haigekassa klienditelefonil 669 6630.

NB! Andmed inimeste kohta, kelle kohta on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab maksu-ja tolliamet tervisekassasse vormil TSD esitamise tähtajale järgneval päeval.

Deklaratsiooni TSD esitamise tähtaeg on iga kuu 10. kuupäev. Kui 10. kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, laekuvad andmed sellele järgneval tööpäeval.

Kui vorm TSD esitatakse enne tähtpäeva, edastab maksu-ja tolliamet andmed vormi TSD esitamise tähtpäevale (näiteks 10. kuupäev) järgneval kuupäeval.

Eelneva kalendrikuu deklaratsiooni parandusandmeid laekuvad järgneval päeval. Varasemate perioodide parandusandmeid tervisekassasse ei edastata.

Inimestel on võimalik ettevõtlusega tegeleda lihtsustatud korras – madalama maksumääraga ja bürokraatiavabalt. Selleks võetakse kasutusele spetsiaalne pangakonto ehk nn ettevõtluskonto.

Kui inimene tegutseb ainult ettevõtluskonto kaudu ning ta on liitunud II pensionisambaga, siis peab tal ravikindlustuse saamiseks ettevõtluskontole laekuma 2024. aastal kalendrikuus vähemalt 1993,75 eurot, millelt ettevõtlustulu maks on 398,75 eurot, millelt omakorda sotsiaalmaksu osa on 239,25 eurot.

Kui inimene tegutseb ainult ettevõtluskonto kaudu ning ta ei ole liitunud II pensionisambaga, siis peab tal ravikindlustuse saamiseks ettevõtluskontole laekuma 2024. aastal kalendrikuus vähemalt 1921,25 eurot, millelt ettevõtlustulu maks on 384,25 eurot ja millelt omakorda sotsiaalmaksu osa on 239,25 eurot.

Ravikindlustuse tekkimine

Kindlustuskaitse saamiseks peab inimese eest laekuma eelmise kuu sotsiaalmaksu miinimumkohustuse  ulatuses.  Kindlustuskaitse tekib peale sotsiaalmaksu laekumist TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval.

Ravikindlustuse peatumine

Kindlustus peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamiseks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustus täidetud.

NB! Andmed inimeste kohta, kelle kohta on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab maksu- ja tolliamet tervisekassasse vormi TSD esitamise tähtpäevale järgneval päeval.

Andmete esitaja vastutus

NB!Ravikindlustuse katkemise vältimiseks tuleb esitada töötamise andmed ja deklaratsioonid õigeaegselt!

Kui kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud andmed ei ole õigeaegselt esitatud ning kindlustuskaitset taotleval inimesel oleks tekkinud õigeaegse esitamise korral õigus saada ravikindlustushüvitist, peab talle ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju hüvitama kohustuse rikkuja.

Näide 1: töövõtuleping sõlmitakse 1. jaanuaril. Inimesele tehakse väljamakse 31. jaanuaril, vorm TSD esitatakse 10. veebruaril ja ravikindlustus kehtib 11. veebruarist kuni 10. märtsini.
NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale vormi TSD esitamist.

Näide 2: töövõtuleping sõlmitakse 1. jaanuaril. Inimesele tehakse väljamakse 1. veebruaril, vorm TSD esitatakse 10. märtsil ja ravikindlustus kehtib 11. märtsist kuni 10. aprillini.
NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale vormi TSD esitamist.

Näide 3: juhatuse liikme leping on sõlmitud alates 1. jaanuarist. Juhatuse liikme tasult makstakse igakuiselt sotsiaalmaksu vähemalt miinimummäära ulatuses.
NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale vormi TSD esitamist.

Näide 4: inimene töötab käsunduslepinguga mitme erineva tööandja juures. Kõikide lepingute pealt summeerituna makstakse inimese eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimummäära ulatuses.
NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale vormi TSD esitamist.

Töötaja registreerimine, kui töötaja elukohariik on teine Euroopa Liidu liikmesriik

  • Välisriigi töötaja registreerimisel palume tähelepanu pöörata sellele, millisesse riiki peab laekuma inimese sotsiaalmaks. Vastavalt sellele tuleb töötamise registreerimisel töötamise registris valida vastav töötamise liik või vormil TSD vastav väljamakseliik. Sotsiaalmaksu tasumisega Eestisse kaasneb ravikindlustus Eestis ja seetõttu võib inimesel tekkida topelt ravikindlustus mitmes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis, mis ei ole seadusega lubatud. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 1)
  • Inimene, kes töötab korraga mitmes Euroopa liidu riigis, peab taotlema elukohariigi sotsiaalkindlustusasutusest tõendi A1. Kui vormile märgitud kindlustajariik ei ole Eesti, siis kohaldatakse inimese suhtes teise Euroopa Liidu riigi õigusakte ning tal ei ole õigust Eesti ravikindlustusele. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 13)
  • Eestisse lähetatud töötajat ei pea registreerima töötamise registris, sellisel juhul tuleb lähetajariigist esitada tervisekassale tõend S1. Isiku sotsiaalmaks tasutakse lähetajariiki.
  • Inimese suhtes, kes on sõlminud töölepingu Eesti tööandjaga, kuid kes töötab teises Euroopa Liidu riigis, kohaldatakse üldjuhul töökohariigi sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte. Sellisel juhul tasutakse sotsiaalmaks teise Euroopa Liidu riiki ning ravikindlustus vormistatakse samuti teises riigis. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 11 lg 3)
  • Piirialatöötaja, kes töötab Eesti territooriumil, kuid kes elab teises Euroopa Liidu riigis, kuhu ta naaseb korrapäraselt iga päev või vähemalt kord nädalas, saab taotleda tervisekassast vormi S1, mille alusel on tal õigus vormistada ravikindlustus elukohariigis. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta art 17)
Allikas:  Tervisekassa

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll