Eelnõu seoses ehitusplatsil viibimise andmete kogumisega maksuameti andmebaasis

Rahandusministeerium esitas 14. novembril 2023 Vabariigi valitsuse istungile eelnõu “Maksukohustuslaste registri põhimäärus” muutmiseks.

Muudatusettepaneku on seotud rahandusministri määrusega “Ehitusplatsil viibimise andmete kogumise tehnilised nõuded elektroonilisele registreerimissüsteemile ja erijuhud, nõuded ehitusplatsil viibimise registreerimissüsteemile ning tuvastusvahendi taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord“.

Eelnõuga luuakse maksu- ja tolliameti (MTA) poolt peetava maksukohustuslaste registri (MKR) koosseisu üks uus alamregister – töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu (TTKI).

Seejuures:

  • kehtestatakse TTKI-sse kantavate andmete loetelu (s.o andmekoosseis), andmeallikad, andmete säilitamise tähtaeg ja infosüsteemi turvaklass;
  • riigisaladuse kaitse tagamise eesmärgil kehtestatakse erandid andmete koosseisu ja nende TTKI-sse kandmise, samuti riigikaitselise ehitise ja julgeolekuasutuse ehitise ehitustöödega seotud aruandekohustuse puhul;
  • kehtestatakse TTKI-sse kantud andmetega tutvumise alused.

Valdav osa aruandluseks vajaminevatest andmetest tuleb MTA andmekogus vaid kinnitada, kuna need on MTA jaoks kättesaadavad riigi teistest andmekogudest. Ehitusplatsil viibitud aja aruandlus on elektroonilise registreerimissüsteemi vahendusel automatiseeritud.

TTKI-sse kantavate andmete esitamise üksikasjad, sh aruandluseks vajamineva elektroonilise registreerimissüsteemi ja tuvastusvahendiks oleva kaardi tehnilised nõuded kehtestatakse rahandusministri määrusega.

Ühtegi senist MKR-i alamregistrit ei kaotata. Samuti ei tehta muudatusi mõne muu alamregistri andmekoosseisus. (Eelnõu vastu võtmisel kuulub MKR-i kokku 57 alamregistrit (hetkel – 55; koos 01.oktoobrist 2023.a lisanduva Automaatse ekspordisüsteemiga – 56).)

Tutvu eelnõu ja selle seletuskirjaga SIIN

Toimetaja valik