Ajutise tervisedeklaratsiooni juhend

Ettevõtjad said lihtsustatud tervisedeklaratsiooni kasutamiseks eriolukorras. Toiduliit pöördus eriolukorra kehtestamise järel veterinaar- ja toiduameti poole sooviga, et ette valmistataks nn ajutine tervisedeklaratsioon, et oleks võimalik eriolukorras lihtsustatud korras vajadusel ettevõttesse inimesi tööle võtta.

Tööandja on kohustatud tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut, nõudma tööle asujalt tervisetõendit nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 lg 1 p 1).

Juhul kui eriolukorras puudub objektiivne võimalus viidatud nõude täitmiseks on veterinaar- ja toiduamet koostöös terviseametiga välja töötanud ajutise tervisedeklaratsiooni näidisvormi (PDF), mis on eelduseks toiduga või nende käitlemisvahenditega kokkupuutuvale töötajale toidu käitlemise ettevõttes tööle asumisel.

Tööle soovija täidab tervisedeklaratsioonil toodud vastavasisulise küsimustiku, mis kirjeldab tema terviseseisundit. Tervisedeklaratsiooniga saavad toidukäitlejad erandkorras anda hinnangu tööle soovija tervisliku seisundi sobivuse kohta ja kohustada töötajat teavitama võimalikest toiduga kokkupuutumist välistavatest asjaoludest. Tervisedeklaratsiooni on võimalik täita elektroonselt või paberkandjal ja vajadusel esitatakse see viimase nõudmisel pädevale asutusele.

Tervisedeklaratsioonil toodud andmete õigsust kinnitab tööle asuja oma allkirjaga. Saadud andmete põhjal teeb tööandja otsuse töötaja tööle lubamise kohta ning kinnitab seda ka oma allkirjaga. Tervisedeklaratsioon kehtib erandkorras ajutiselt tervistõendi asemel selle allkirjastamise hetkest kuni eriolukorra lõpuni või eriolukorras toimimise õigusliku reguleerimiseni selles ettevõttes töötades, kuhu tööle sooviti asuda. Kui töötaja soovib minna tööle teise toidukäitlemise ettevõttesse, tuleb tervisedeklaratsioon uuesti täita ja esitada uuele tööandjale.

Pärast eriolukorra lõppemist peab tööandja tagama töötaja tervisekontrolli läbimise vastavalt kehtestatud korrale.

Vastutus töötaja tervisliku seisundi eest lasub tööandjal.

Toimetaja valik