Pakendite ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustusest

Plastik Pudel Pakend
Foto: Shutterstock

Tänases tarbimiskeskkonnas peab teadlik kaupleja olema kursis eri valdkonna nõuetega ning oma tegevuses kõigi nendega arvestama. Tavapäraselt on tarbijateni müüdavad kaubad pakendatud ning pakendil on oluline roll kauba omaduste säilitamisel ja kaitsel teekonnal tarbijani. Kuid mis saab pakendist hiljem, kui tema esmased funktsioonid on täidetud?

Keskkonnahoiu ja taaskasutusealased põhimõtted ning nõuded pakendite osas tulenevad enamasti pakendiseadusest ja ka Tallinna jäätmehoolduseeskirjast.

Pakendiseaduse järgi on pakendiettevõtja isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Seega on pakendiettevõtjaks on nii toidukauplus kui ka elektroonikapood ja isegi jalatsimüüja.

Pakendiettevõtja peab tarbijat informeerima pakendi tagasivõtmise kohast müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega ning annab infot jäätmetekke ja prügistamise vältimise kohta.

Ühtlasi pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.

Tallinna linnas kehtiva Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga on täpsustatud, et pakendiettevõtja on kohustatud tagasi võtma pakendi ja pakendijäätmed müügikohas või müügikoha kinnistu või teenindusmaa piires olevas pakendipunktis. Pakendit ja pakendijäätmeid ei pea tagasi võtma pakendatud kaupa müüv isik, kui müügikoha suurus on alla 20 m2 ja see paikneb tiheasustusalal.
Pakendipunktis peab olema tagatud kõigi pakendimaterjali liikide vastuvõtmine, kasutades kogumiseks vähemalt kolme liiki pakendimahuteid: paber- ja kartongpakend; klaaspakend ning plast- ja metallpakend, sealhulgas joogikartong ja muu pakend.

Seega on oluline, et kaupleja tagab tarbijale võimaluse pakendid ja pakendijäätmed tagasi tuua müügikohta ning need tasuta ära anda, seejuures kogudes neid vähemalt kolme liiki nõuetekohastesse pakendimahutitesse.

Allikas:  tallinn.ee

Toimetaja valik