Geenius Meedia OÜ õppekorralduse ja täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

ÕPPEKORRALDUS

Üldsätted

 1. Geenius Meedia OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
 2. Geenius Meedia OÜ-l on kehtiv majandustegevusteate number (nr 236962 alates 05.10.2022).
 3. Geenius Meedia OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse ja teistest asjakohastest õigusaktidest ning dokumentidest.
 4. Õppetöö toimub erinevate koolitus- ja konverentsikeskuste ruumides, mis vastavad õppegrupi suurusele ning koolitusel kasutatavatest meetoditest tulenevatele vajadustele.
 5. Õppetöö toimub koolituskalendri alusel aastaringselt. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, mil üks akadeemiline tund kestab 45 minutit.
 6. Geenius Meedia OÜ-l on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.
 7. Koolitused toimuvad grupikoolitusena.
 8. Koolitused toimuvad üldjuhul eesti keeles, aga võib olla ka inglise või vene keeles.
 9. Õppetöö toimub valdavalt tööpäevadel päevases õppevormis.
 10. Igale koolitusele on koostatud õppekava alusdokument, kus on kirjeldatud õppekava
  • nimetus;
  • rühm;
  • maht;
  • sisu ja eesmärk;
  • õpiväljundid;
  • sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused, kui need on õpiväljundite saavutamisel vajalikud;
  • kasutatavad õppemeetodid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Koolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

 1. Täienduskoolitusele tuleb eelnevalt kirjalikult registreeruda. Registreerumine toimub registreerumisvormi kaudu veebilehel RMP (koolituskalendri RMP koolituste rubriigis) või aadressile rmp@geenius.ee saadetud e-kirja teel.
 2. Registreerumisel tuleb märkida õppija nimi, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber ning arve saaja nimi ja aadress.
 3. Töötukassa veebilehel avaldatud koolitustele on võimalik registreeruda otse töötukassa portaalist.
 4. Pärast registreerumist saadetakse kliendi ja/või tema määratud isiku e-posti aadressile sellekohane kinnitus koos arvega.
 5. Koolitusele registreerumisega loetakse pooltevaheline leping sõlmituks, mis annab kliendile või tema määratud isikule õiguse koolitusel osaleda ja tekitab kliendile kohustuse selle eest tasuda.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 • Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolituse toimumise kohta, arvatakse õppija koolituselt välja.
 • Õppurile, kes osaleb koolitusel vähem, kui 90% ei väljastata antud koolituse läbimise või koolitusel osalemise kohta tõendavat dokumenti.

Koolituse eest tasumine, õppetasu soodustus  ja tagastamine ning loobumine

 1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse e-kirja teel või e-arvena. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Portaali rmp.geenius.ee registreerunud ja sisseloginud kasutajatele kehtib enamusel Geenius Meedia OÜ poolt korraldatavatel koolitustel osalemiseks soodushind. Soodustuse suurus on varieeruv, kuid mitte väiksem, kui 10.-+km osaleja/koolituse kohta.
 3. Klient võib koolitusest loobuda, kui teavitab sellest Geenius Meedia OÜ-t kirjalikult e-posti teel (rmp@geenius.ee) hiljemalt õppekavas ja registreerimisel välja toodud koolitusest loobumise tähtajal.
 4. Tähtaegse teavituse korral tühistatakse registreerumine täies ulatuses ning kui arve on tasutud, siis tagastatakse osalejale 100% juba tasutud summast.
  – erandiks on konverentsid, kus on konkreetselt ära toodud kuupäevaliselt loobumise korral tagastatava tasu protsent.
 5. Kui klient jätab koolitusest loobumisest või mitteosalemisest teavitamata selleks ettenähtud ajaks, kuulub koolituse maksumus tasumisele täies ulatuses ja juba tasutud koolituse maksumust kliendile ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

 1. Koolitusgrupi mittetäitumisel on Geenius Meedia OÜ-l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerunuid teavitatakse sellest e-posti või telefoni teel.
 2. Koolituse ärajäämisel makstakse juba tasutud õppetasu täies ulatuses tagasi või kantakse kliendi soovil edasi mõnele teisele koolitusele.

Kasutus- ja privaatsustingimused

Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud Geenius Meedia OÜ portaali rmp.geenius.ee kasutus- ja privaatsustingimustega.

TÄIENDUSKOOLITUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMINE

Täienduskoolituse korraldamisel lähtub Geenius Meedia OÜ kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna ja teistest asjakohastest õigusaktidest ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

Geenius Meedia osaühingu poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel rmp.geenius.ee SIIN (koolituskalendri RMP koolituste rubriigis).

Õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:

 • nimetus;
 • rühm;
 • õppemaht;
 • õppe sisu ja eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused, kui need on õpiväljundite saavutamisel vajalikud;
 • kasutatavad õppemeetodid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadusest ja andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanud õppija koolitamisel. Koolitused on praktilised ja suunatud õppija toetamisele õpiväljundite saavutamisel.

Sõltuvalt koolituse sisust võib grupi suurus erineda. Erioskuste omandamisele suunatud koolitused (nt erialased algteadmised, keerukamad ja spetsiifilisemad teemad vmt) toimuvad väiksemas grupis, et õppijad oleks maksimaalselt kaasatud. Informatiivse iseloomuga koolituste (nt seadusemuudatused jmt) puhul on koolitusgrupp suurem.

Koolitajate kvaliteet

Koolitajad, kellega Geenius Meedia OÜ teeb koostööd, on professionaalid, kes omavad kõrgemat erialast haridust ja/või pikaaegset kogemust õpetataval erialal. Koolitajatelt eeldatakse metoodilist, sotsiaalset ja reflektiivset kompetentsust ja varasemat koolitamise kogemust. Koolitajate kompetentsust hinnatakse  enne koolituskokkulepete sõlmimist.

Info koolitaja kohta on leitav vastava õppekava juures.

Juba toimunud koolituste osas on info leitav siit.

Koolitajate töö tulemust hinnatakse nii osaleja kui ka koolitusel osaleva ettevõtte esindaja antud tagasiside kaudu. Saadud tagasiside kokkuvõte saadetakse koolitusejärgselt koolitajale. Vajadusel tehakse koolitajale ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

Õppematerjalide kvaliteet

Õppijad saavad teemakohased õppematerjalid, mille koostamisel tuginetakse tõenduspõhisele infomaterjalile ja erinevate õpistiilide toetamisele. Õppematerjalide hulka kuuluvad sageli ka praktilised näidised ja/või töölehed.

Õpperuumide kvaliteet

Geenius Meediai OÜ korraldatavad koolitused toimuvad tunnustatud koolitus- ja konverentsikeskuste ruumides, mis vastavad tervisekaitsenõuetele. Ruumide valikul lähtutakse õppegrupi suurusest ja koolitusel kasutatavatest meetoditest.

Lähtuvalt koolituspäeva pikkusest sisaldab koolituse hind ka kohvipause ja/või lõunat.

Geenius Meedia OÜ (rmp.geenius.ee) peamised koostööpartnerid:

 • Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Toompuiestee 27, Tallinn);
 • Hotell L’Ermitage (Toompuiestee 19, Tallinn);
 • ESTONIA Resort Hotel & Spa konverentsikeskus (A.H. Tammsaare 6, Pärnu);
 • Aqva Hotel ja SPA konverentsikeskus (Parkali 4, Rakvere);
 • Kubija hotell-loodusspaa (Männiku 43A, Võru).

Tagasiside kogumise kord

Geenius Meedia OÜ kogub tagasisidet koolituse sisu ja korralduse kvaliteedi kohta kõikidelt õppijatelt. Tagasiside antakse koolituse lõppedes kirjalikult. Et pakkuda klientidele kvaliteetsemaid ja mugavama korraldusega koolitusi, toimub tagasiside analüüs.

Tagasiside kokkuvõte koos parendusettepanekutega edastatakse nii koolitajale (sisu ja õppemeetodid) kui ka vajadusel toimumiskohale (õpperuumid ja toitlustuse kvaliteet).

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll