Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ) alates 01.01.2020

Koosolek Arutelu Juhtimine ettevõtlus
Foto: Shutterstock

Eesti finantsaruandluse standard

Vastavalt raamatupidamise seadusele on alates 01.01.2017 Eesti hea raamatupidamistava asendatud Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.

Mis on Eesti finantsaruandluse standard ja miks seda hea raamatupidamistava asemel vaja on?
Sarnaselt Eesti heale raamatupidamistavale on ka Eesti finantsaruandluse standard kogum põhimõtteid, selgitusi ja näiteid, mis reguleerivad erinevaid arvestusvaldkondi ning annavad neis võrreldes seadusega detailsemad juhised. Eesti finantsaruandluse standard koosneb endiselt Raamatupidamise Toimkonna juhenditest (edaspidi ka RTJ), mis põhinevad Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) poolt väljaantud standardil väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele (IFRS for small and medium-sized entities või SME IFRS) ning on eelkõige mõeldud rakendamiseks väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRSi aruannete koostamiseks.

Eesti hea raamatupidamistava asendamine Eesti finantsaruandluse standardiga oli tingitud asjaolust, et Riigikohus leidis ühe kaasuse käigus, et Eesti hea raamatupidamistava näol ei ole tegemist Eesti õigusruumis kohustusliku õigusaktiga, kuna see ei ole kehtestatud Eesti õigusstruktuuri normide kohaselt. Õigusselguse loomiseks sai Rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt Eesti hea raamatupidamistava kandnud RTJ-d seetõttu rahandusministri määrusega kinnitatud kui Eesti finantsaruandluse standard.

Eesti finantsaruandluse standard ei ole siiski täpselt sama, mis Eesti hea raamatupidamistava, sest kõikides RTJ-des on tehtud teatud muudatusi. Enamik neist on küll vormilised, kuid on ka sisulisi muudatusi.

SEADUSED

01.07.2019Raamatupidamise seadus
30.11.2018Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend
Vana nimetus: Riigi raamatupidamise üldeeskiri

JUHENDID (RTJ)

  • RTJ 3, 4, 10, 12 ja 13 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.
  • RTJ 1, 2, 6, 7 ja 16 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.
  • RTJ 5, 8, 9, 11, 14 ja 15 1. jaanuaril 2020. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2019. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.
01.01.2021Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine
01.01.2019RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (PDF)
01.01.2019RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (PDF)
01.01.2018RTJ 3 Finantsinstrumendid (PDF)
01.01.2018RTJ 4 Varud (PDF)
01.01.2020RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad (PDF)
01.01.2019RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud (PDF)
01.01.2019RTJ 7 Bioloogilised varad (PDF)
01.01.2020RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad (PDF)
01.01.2021RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad (PDF)
kohaldatakse 2020. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele
01.01.2020RTJ 9 Rendiarvestus (PDF)
01.01.2018RTJ 10 Tulu kajastamine (PDF)
01.01.2020RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine (PDF)
01.01.2018RTJ 12 Sihtfinantseerimine (PDF)
01.01.2018RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded (PDF)
01.01.2020RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused (PDF)
01.01.2020RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon (PDF)
01.01.2019RTJ 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped (PDF)

Raamatupidamise Toimkonna tõlgendused (RTT) ja näidisaruanded

10.11.2020Raamatupidamise Toimkonna kommentaar tõlgendusele RTT 1 “Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide kajastamine”
04.05.2020Toimkonna selgitused seoses Töötukassa poolt antava hüvitisega
24.04.2020Raamatupidamise Toimkonna selgitused koroonaviiruse ja eriolukorra mõjude kajastamiseks aastaaruannetes
11.10.2019Näidis tulemiaruanne korteriühistutele
10.09.2018RTT 1 Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide kajastamine (sh krüptovääring)
05.12.2013Raamatupidamise Toimkonna selgitused kinnisvarainvesteeringute kohta

Inglise keeles

02.06.2020Clarifications by the Estonian Accounting Standards Board on the recording of the salary remuneration paid by the Estonian Unemployment Insurance Fund
20.04.2020EASB comments on the tentative agenda decision regarding to accounting for deferred tax
20.12.2019IFRIC letter
20.10.2019Interpretation request: Accounting for deferred tax in respect of undistributed profits

 Juhendite muutmise selgitused

11.10.2019Juhendite muutmise selgitus 2019 (PDF)
09.01.2019Juhendite muutmise selgitus 2018 (PDF)
29.01.2018Juhendite muutmise selgitus 2017 (PDF)
01.03.2016Juhendite muutmise selgitus (PDF)
  • Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid
    Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1606/2002 on ette nähtud, et iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, peavad börsil noteeritud äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, teatavatel tingimustel koostama oma konsolideeritud finantsaruanded kooskõlas EU nr 1126/2008 määrusega millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid.
    Hetkel kehtivad Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (EU määrus nr 1126/2008)

Eesti Finantsaruandluse standard alates 2018 inglisekeelne tõlge.
Eesti Finantsaruandluse standard alates 2018 venekeelne tõlge.

Eesti finantsaruandluse standard 01.01.2019-31.12.2019
Eesti finantsaruandluse standard 01.01.2018-31.12.2018
Eesti Hea Raamatupidamistava 01.01.2016-31.12.2017
Eesti Hea Raamatupidamistava 01.01.2013-31.12.2015
Eesti Hea Raamatupidamistava KUNI 2013