Lähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 50 eurot

Rõõm on teatada, et kaubanduskoja ettepanek tõsta välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära kiideti heaks. 2016. aasta algusest saab välislähetuses viibivale töötajale maksuvabalt päevaraha maksta kuni 50 eurot. Kuna praegu saab maksuvabalt päevaraha maksta ainult välislähetuse korral, siis tegime rahandusministeeriumile ja riigikogu rahanduskomisjonile ka uue ettepaneku, et taastataks võimalus maksta teatud ulatuses päevaraha maksuvabalt ka siseriikliku lähetuse korral.

Päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot

Alates uuest aastast tõstetakse maksuvaba piirmäära senise 32 euro pealt 50 eurole. Olgu siinkohal täpsustatud, et kuni 50 eurot võib päevaraha maksuvabalt maksta vaid iga välislähetuse esimese 15 päeva eest ning mitte rohkema kui 15 päeva eest kokku ühes kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud päevade eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta vanas määras, s.o kuni 32 eurot.

Maksuvaba päevaraha piirmäär on püsinud muutumatuna 14 aastat. Samas on elukallidus selle aja jooksul märgatavalt kasvanud. Kuna praegu kehtiv 32eurone määr ei vasta enam tööandjate ja töötajate vajadustele, tegi koda rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta maksuvaba määra.

Praegu ei saa maksuvabalt päevaraha maksta riigisisese lähetuse korral

Kui varem sai päevaraha maksuvabalt maksta ka Eesti-sisese töölähetuse korral, siis 2009. aastal uue töölepingu seaduse jõustumisega, kadus selline võimalus ära. Motiveeritud argumenti riigisisese maksuvaba päevaraha kaotamisele kahjuks ei järgnenud. Küll aga leidis toona Eesti maksumaksjate liit, et siseriikliku päevaraha kaotamine rikub võrdse kohtlemise põhimõtet ning on seetõttu põhiseadusega vastuolus. Samale probleemile juhtis liit ka sotsiaalministeeriumi tähelepanu, kelle põhjendus jäi aga pigem lakooniliseks. Ministeerium leidis, et siseriikliku maksuvaba päevaraha kaotati ära, sest lihtsalt puudus mõistlik põhjus seda hoida. Samuti leidis sotsiaalministeerium toona, et antud küsimus kuulub pigem rahandusministeeriumi pädevusse.

Kaubanduskoda tegi ettepaneku taastada riigisisene maksuvaba päevaraha

Päevaraha eesmärk on hüvitada isikule lähetuses viibimisega seotud suurenenud igapäevakulud, millest üldjuhul kõige suurema osa moodustab toit. Seega on päevaraha mõeldud eelkõige lähetuses tekkivate toitlustamise kulude katteks, kuid samal ajal peab hüvitis katma ka muud ettenägematud kulutused, mida ei ole võimalik või mõistlik dokumentidega tõendada. Selliste kulutuste alla sobivad näiteks esmatarbekaubad, mida töötaja lähetuses olles paratamatult tarbib ja mille kohta ei ole võimalik väita, et need on otseselt tööga seotud.

On selge, et lähetuses olles suurenevad töötaja igapäevakulud nii siseriikliku kui ka välislähetuse korral. Kaubanduskoda ei näe põhjust, miks riigisisese lähetuse korral pole ette nähtud maksuvaba päevaraha maksmise võimalust. Seetõttu tegi koda hiljuti rahandusministeeriumile ettepaneku taastada siseriikliku töölähetuse päevaraha maksuvaba määr mitmepäevase töölähetuse korral.

Riigisisene maksuvaba päevaraha mitmepäevase lähetuse korral

Kaubanduskoda leiab, et päevaraha maksmise vajadus tekib eelkõige mitmepäevase töölähetuse korral. Teisisõnu, kui lähetus sisaldab endas ka ööbimist. Sealt ka ettepanek taastada siseriikliku töölähetuse päevaraha maksuvaba määr mitmepäevase töölähetuse korral, s.o kestvusega kauem kui üks ööpäev. Ka Eesti maksumaksjate liit on jäänud oma varasema arvamuse juurde ning toetab samuti riigisisese päevaraha maksuvaba määra kehtestamist.

Kui rääkida, milline peaks olema konkreetne määr, siis leiab koda, et riigisisese lähetuse päevaraha maksuvaba määr võiks olla väiksem kui välislähetuse päevarahal. Riigikogule saadetud kirjas tehti ettepanek, et maksuvaba piirmäär võiks olla 25 eurot.

Rahandusministeerium leiab, et päevaraha regulatsioon ei kuulu tema pädevusse

Vastuseks koja ettepanekule tõi rahandusministeerium, et ei töölepingu seadus ega avaliku teenistuse seadus näe ette kohustust maksta riigisisese lähetuse korral päevaraha. Rahandusministeerium oli seisukohal, et ettepanek kuulub pigem tööõiguse kui maksuõiguse valdkonda. Seega kuulub teema pigem sotsiaalministeeriumi pädevusse.

Kaubanduskoda soovib siinkohal rõhutada, et koja ettepaneku eesmärk oli eelkõige anda tööandjale võimalus maksta vajaduse korral töötajale maksuvabalt päevaraha, seda eelkõige juhul, kui töötaja viibib mitmepäevases lähetuses, mille tõttu tema igapäevased kulutused (s.o toit ja esmatarbekaubad) kasvavad. Samas ei olnud ettepaneku eesmärk kohustada tööandjat maksma riigisisese lähetuse korral päevaraha, vaid anda selleks kõigest võimalus. Seega polegi siinkohal võib-olla nii väga vajadust muuta tööõigust, vaid pigem maksuõigust. Seetõttu esitas koda ettepaneku siseriikliku töölähetuse päevaraha maksuvaba määra taastamiseks ka riigikogu rahanduskomisjonile.

Kaubanduskoja ettepanekutega rahandusministeeriumile ja riigikogule on võimalik tutvuda siin.