Peagi jõustuv seadusemuudatus suurendab väiksemate pakendiettevõtjate töökoormust ja kulusid

Foto: Shutterstock

1. mail jõustub pakendiseaduse muudatus, mille tulemusena kaovad pakendiseadusest soodustused väikestele pakendiettevõtjatele. See tähendab, et edaspidi peavad väikesed pakendiettevõtjad täitma mitmeid pakendiseadusest tulenevaid kohustusi, millest nad täna on vabastatud. Näiteks tuleb neil edaspidi täita pakendite tagasivõtmisega seotud kohustusi ning tagada pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmine.

Kaob väiksemate pakendiettevõtjate erisus

Kehtiva pakendiseaduse § 20 lõige 7 pakub mitmeid soodustusi pakendiettevõtjatele, kes lasevad turule kuni 100 kg plastpakendeid ja 200 kg muid pakendimaterjali liike aastas. Näiteks ei pea sellised väiksed pakendiettevõtjad esitama pakendiregistrisse pakendiaruannet ning tagama pakendijäätmete taaskasutamise sihtarve. Samuti ei ole väikestel pakendiettevõtjatel täna kohustust võtta tarbijalt tasuta tagasi müüdud kauba müügipakendeid ja -pakendijäätmeid.

Pakendiseaduse § 10 kohaselt on pakendiettevõtja isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa ja müüb selle Eesti turul, veab sisse või müüb (sh vahendab) pakendatud kaupa Eestis.

Alates 1. maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused. See tähendab, et väikesed pakendiettevõtjad peavad hakkama täitma mitmeid uusi kohustusi.

Väikestele pakendiettevõtjatele lisanduvad uued kohustused

Esiteks on pakendiettevõtjad, kes lasevad turule kuni 100 kg plastpakendeid ja 200 kg muid pakendimaterjali liike aastas, alates 1. maist kohustatud tasuta tagasi võtma oma kauba veo- ja rühmapakendi (pakendiseaduse § 20 lg 1).

Lisaks peavad väikesed pakendiettevõtjad, kes müüvad pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, neilt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile (pakendiseaduse § 20 lg 2).

Kolmandaks on väikesed pakendiettevõtjad, kes ise ei müü oma kaupa lõppkasutajale või tarbijale, edaspidi kohustatud tagama oma kauba pakendi ja pakendijäätmete tasuta tagasivõtu lõppkasutajalt või tarbijalt (pakendiseaduse § 20 lg 22).

Erandina ei pea pakendit ja pakendijäätmeid tagasi võtma pakendatud kaupa müüv isik, kui müügikoha suurus on alla 20 ruutmeetri ja see paikneb tiheasustusalal (pakendiseaduse § 20 lg 41).

Väikesed pakendiettevõtjad peavad edaspidi enda poolt Eestis turule lastud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmete kogused taaskasutama selliselt, et taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud ning kandma sellest tulenevad kulud (pakendiseaduse § 36). Selleks peavad pakendiettevõtjad taaskasutama pakendimaterjali liike aastas vähemalt järgmises ulatuses:

  • 70 protsenti klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;
  • 70 protsenti paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 protsenti kogumassist ringlussevõetuna;
  • 60 protsenti metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;
  • 55 protsenti plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45 protsenti plastijäätmete kogumassist ringlussevõetuna ja 22,5 protsenti plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna;
  • 45 protsenti puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20 protsenti kogumassist ringlussevõetuna.

Väikesed pakendiettevõtjad võivad oma uued kohustused anda üle taaskasutusorganisatsioonile

Väikesed pakendiettevõtjad võivad edaspidi eelnevalt nimetatud kohustused kirjaliku lepingu alusel anda üle taaskasutusorganisatsioonile, makstes selle eest taaskasutusorganisatsioonile teenustasu. Kui pakendiettevõtja on eelnevalt nimetatud kohustused andnud üle taaskasutusorganisatsioonile, vastutab nende kohustuste täitmise eest taaskasutusorganisatsioon (pakendiseaduse § 20 lg 4).

Kui väike pakendiettevõtja laseb turule pakendatud kaupa ega ole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, peab ta kord aastas esitama pakendiregistrisse andmed tema poolt Eesti turule lastud kauba pakendite koguste ja nendest tekkinud pakendijäätmete taaskasutamise kohta (pakendiseaduse § 24 lg 4).

Koda oli soodustuste kaotamise vastu

Koda ei toetanud väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud soodustuste kaotamist, sest see suurendab ausate pakendiettevõtete kulusid, kuid ei pruugi täita oma eesmärki, kui järelevalveasutused ei hakka tõhusamat kontrolli teostama. Keskkonnaministeerium ega Riigikogu keskkonnakomisjon ei arvestanud selle muudatuse osas koja seisukohaga.

Põhjalikuma ülevaatega 1. mail jõustuvatest pakendiseaduse ja jäätmeseaduse muudatustest saab tutvuda SIIN.