Äriühingu omakapitali väljamaksete maksustamine füüsilise isiku tasemel

Tulumaksuseaduse § 15 lg 2 järgi maksustatakse tulumaksuga aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel, samuti aktsiate, osade või osamaksete tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist saadud väljamakse osa, mis ületab osaluse (aktsiad, osad, osamaks) soetamismaksumust, välja arvatud nimetatud väljamakse osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud, arvestades § 50 lg 21 teises lauses sätestatut.

Äriühingu omakapitali väljamakse deklareeritakse residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 6.4 “Aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali, täis- või usaldusühingu sissemakse vähendamisel, aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel või juriidilise isiku likvideerimisel saadud väljamakse”.

Kas äriühingu omakapitali väljamakse maksustatakse kogu ulatuses?

Füüsilisest isikust investori tasemel ei maksustata äriühingu omakapitali väljamakse seda osa, mis on äriühingu poolt maksustatud või mida äriühing maksab tulumaksuga maksustatud kasumiosa arvel.

Seega, kui saadud väljamakse hulgas on  äriühingu tasemel maksustatud osa, siis seda osa füüsiline isik ei pea deklareerima. Füüsiline isik deklareerib vaid väljamakse osa, mida ei ole maksustatud äriühingu tasemel.

Kuidas inimene teab, mis summa tuleb tuludeklaratsiooni märkida?

Kui isik on saanud äriühingu omakapitalist väljamakse, võib ta äriühingult nõuda tõendi vormi TD “Omakapitalist tehtud väljamaksete tõend”. Tõend tuleb äriühingul väljastada väljamakse tegemise kalendrikuule järgneva kalendrikuu 5. kuupäevaks. Tõendi II osa reale 1 on märgitud isikule tehtud väljamakse kogusumma ning reale 2 on märgitud sealhulgas väljamakse osa, mis on tulumaksuga maksustatud või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud.

Füüsilise isiku tuluna deklareeritakse real 1 ja real 2 näidatud summa vahe. Kui sama äriühing on isikule aasta kestel teinud korduvalt omakapitali väljamakseid, tuleb tuludeklaratsioonis näidata kalendriaasta kogusumma.

Äriühingu poolt maksu- ja tolliametile esitatud vormi INF 1 alusel eeltäidetakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 6.4 veerus 4 maksustamisele kuuluv väljamakse summa. Osaluse soetamismaksumuse peab isik ise märkima – seda ei eeltäideta (tabeli 6.4 veerg 3).

Soetamismaksumuse deklareerimine

Soetamismaksumusena saab isik deklareerida tema poolt äriühingus osaluse omandamiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud, sh äriühingu omakapitali tehtud täiendavad sissemaksed. Soetamismaksumuse mõiste kehtib nii äriühingu omakapitali väljamaksete kui ka sama äriühingu aktsiate või osade võõrandamisest saadud tulu maksustamisele. Soetamismaksumust, mis on ühel korral juba tulust maha arvatud, ei saa enam teist korda arvesse võtta.

Näiteks on isik ostnud AS Kapital aktsiaid 100 tk koguhinnaga 10 000 eurot. AS Kapital omakapitalist väljamakse 5000 euro saamisel võib deklareerida soetamismaksumust 5000. Maksustatavat tulu antud tehingu juures ei teki, kuid tulevikus ASga Kapital seotud omakapitali või aktsiatehingutest saadava tulu deklareerimisel tuleb arvestada, et osa soetamismaksumusest on juba varasema omakapitali väljamakse maksustamise juures tulust maha arvatud. AS Kapital aktsiate võõrandamisest saadud tulu maksustamisel saab järgmis(t)e tehingu(te) juures arvesse võtta aktsiate soetamismaksumuse 10 000 – 5000 = 5000. Ühe aktsia keskmiseks soetamismaksumuseks on ümberarvutuse tulemusel 5000/100 = 50.

Juhul kui osalus äriühingus on omandatud mitterahalise sissemaksega, saab sama äriühingu omakapitali väljamaksete maksustamise juures soetamismaksumusena arvesse võtta mitterahalise sissemakse soetamismaksumuse.

Kui mitterahaliseks sissemakseks olnud asja soetamismaksumus on eelnevalt maha arvatud FIE ettevõtlustulust ja seda ei ole tulumaksuga maksustatud isiklikku tarbimisse võetud varana, loetakse osaluse soetamismaksumuseks null.

Näiteks, kui FIE ettevõtte hulka kuulunud vara on maksuvabalt paigutatud mitterahaliseks sissemakseks AS Kapital omakapitali, siis AS Kapital omakapitalist väljamakse saamisel soetamismaksumus puudub ning omakapitali väljamakse maksustatakse täies ulatuses füüsilise isiku tasemel.

Seotud isikuga tehtud tehing

Tulu maksustamisel ei ole lubatud võtta arvesse tehingukahju, kui osalus äriühingus on omandatud maksumaksjaga seotud isikult või võõrandatud maksumaksjaga seotud isikule turuhinnast erineva hinnaga ning kui sellisest tehingust on saadud kahju.

Tuludeklaratsiooni tabeli 6.4 veerus 5 tuleb sellistel juhtudel teha märge “X”. Kui tehing seotud isikuga on tehtud turuhinnaga, siis seda märget tegema ei pea.

Tulu finantsvaralt investeerimiskonto süsteemis

Investeerimiskonto süsteemi kasutades saab omakapitali väljamakselt tekkivat tulumaksukohustust edasi lükata, kui väärtpaberiinvesteering vastab finantsvara mõistele ning investeering on hõlmatud investeerimiskonto süsteemi.

Investeerimiskonto süsteemi on väärtpaberiinvesteering hõlmatud näiteks juhul, kui väärtpabereid emiteerinud ettevõtte väärtpaberite soetamismaksumus on deklareeritud tuludeklaratsioonis investeerimiskonto sissemaksena või kui väärtpaberid on soetatud investeerimiskontol oleva raha eest.

Investeerimiskonto süsteemis tekib maksustamishetk, kui investeerimiskonto(de)lt tehtud väljamaksed ületavad investeerimiskonto(de) sissemaksete jääki.

Juhul kui investeerimiskontole laekunud omakapitali väljamakse hulgas on ka väljamakse osa, mis on äriühingu tasemel maksustatud (vorm TD II osa rida 2), võib selle osa väljamaksest kajastada investeerimiskonto sissemaksena tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 I osa veerus 4.

Kuna tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmetes ei ole võimalik eristada, kas isiku finantsvaralt saadud tulu on seotud finantsvara maksustamise tavasüsteemi või investeerimiskonto süsteemi kasutades, siis on äriühingu omakapitali väljamaksed kantud eeltäidetud tuludeklaratsiooni tabelisse 6.4 “Aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali, täis- või usaldusühingu sissemakse vähendamisel, aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel või juriidilise isiku likvideerimisel saadud väljamakse”. Seetõttu peab isik investeerimiskonto süsteemi hõlmatud finantsvara tehingud kustutama tuludeklaratsiooni tabeli 6.4 eeltäidetud andmete hulgast ning kajastama investeerimiskonto süsteemi maksustamispõhimõtteid järgides tuludeklaratsiooni tabelis 6.5.

Välisriigi äriühingu omakapitali väljamakse

Välisriigi äriühingu omakapitali väljamakse deklareeritakse tuludeklaratsiooni tabelis 8.4 “Äriühingu omakapitali või sissemakse vähendamisel, aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel, juriidilise isiku likvideerimisel saadud väljamakse”.

Välisriigis saadud tulusid eeltäidetud tuludeklaratsiooni kantud ei ole. Isik peab ise välisriigis saadud tulu tuludeklaratsioonis näitama.

Soovi korral võib välisriigi äriühingusse tehtud väärtpaberiinvesteeringu hõlmata investeerimiskonto süsteemi, kui väärtpaberid vastavad finantsvara mõistele tulumaksuseaduse tähenduses. Sel juhul maksustatakse väärtpaberi emiteerinud äriühingu omakapitali väljamakse kui tulu finantsvaralt investeerimiskonto maksustamispõhimõtete kohaselt.