Maksuvaba tulu arvestamine

Alates 2023. aastast on inimesele, kes ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, maksuvaba tulu aastas 7 848 eurot ehk kuus 654 eurot ning inimesele, kes on jõudnud vanaduspensioniikka või jõuab 2023. aasta jooksul vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 8 448 eurot ehk kuus 704 eurot.

2023. aastal on vanaduspensionieas või jõuab vanaduspensioniikka inimene, kes on sündinud enne 1959. aasta juunit (k.a).

Oluline erinevus on see, et üldine maksuvaba tulu (aastas 7848 eurot) väheneb inimese aastatulu kasvades, kuid maksuvaba tulu vanaduspensionieas (aastas 8448 eurot) on kindel summa, mis ei sõltu inimese aastatulu suurusest.

Vaata lähemalt: Maksuvaba tulu vanaduspensionieas

Aastatel 2018–2022 kehtis kõikidele inimestele üldine maksuvaba tulu aastas kuni 6000 eurot ehk kuus kuni 500 eurot ning maksuvaba tulu kasutamine sõltus inimese aastatulu suurusest. See maksuvaba tulu arvutamise kord on aluseks ka 2022. aasta kohta residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel.

Uus maksuvaba tulu arvutamise kord kehtib alates 1. jaanuarist 2023 tehtud väljamaksetele. See on aluseks juba 2023. aasta kohta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel.

Maksuvaba tulu arvestamine:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 7 848 eurot aastas,
 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 7 848 – 7 848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Maksuvaba tulu arvesse võtmist on võimalik aasta kestel kontrollida maksu- ja tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA “Minu sissetulekud” avaneb uues vahekaardis lehelt.

Aastatulu hulka arvestatakse:

 • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu);
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata;
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud tavamääraga 20/80;
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra.

Aastatuluna arvestatakse:

 • töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm);
 • võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenuse eest saadud tasu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress;
 • dividend;
 • maksustatav riiklik pension, sh I sambast paindlik vanaduspension ja kutsealade sooduspensionid, nt sooduspension tervist kahjustaval kutsealal töötanutele, väljateenitud aastate pension ning politseiniku, prokuröri, kohtuniku, riigikontrolli, õiguskantsleri pension, kui inimene ei ole jõudnud veel vanaduspensioniikka;
 • täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakse, mis on maksustatud maksumääraga 20%;
 • toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Eesti äriühingult saadud dividend, mis on maksustatud äriühingu poolt:

 • tavamääraga 20/80 – läheb aastatuluna arvesse laekunud summas (inimesele laekunud raha) ning
 • soodusmääraga 14/86 + kinnipeetud tulumaks 7% – läheb aastuluna arvesse brutosummas, millelt on kinnipeetud tulumaks 7%.

Välismaalt saadud dividendilt võib olla ka kinnipeetud või tasutud tulumaks ja välismaalt saadud dividend läheb samuti arvesse brutosummas.

Aastatuluna ei arvestata:

 • maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume;
 • maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita;
 • maksuvabasid kohustusliku kogumispensioni (II samba) ja täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakseid;
 • kohustusliku kogumispensioni (II samba) väljamakseid (sh kompensatsiooni), mis on maksustatud maksumääraga 20% või 10% ning
 • täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakseid, mis on maksustatud maksumääraga 10%.
Näiteks arvutatakse aastatuluga 17 100 eurot maksuvaba tulu 5886,18 eurot järgmiselt:
 • 17 100 – 14 400 = 2700
 • 7848 ÷ 10 800 = 0,7266
 • 0,7266 × 2700 = 1961,82
 • 7848 – 1961,82 = 5886,18 eurot
Näiteks aastatuluga 19 800 eurot on maksuvaba tulu 3924,36 eurot ning aastatuluga 22 500 eurot on maksuvaba tulu 1962,50 eurot aastas.

ARVUTA
Maksuvaba tulu KALKULAATOR
Palgaarvestuse KALKULAATOR

Näiteks töötaja, kes saab kalendriaastal brutotöötasu 1000 eurot kuus, saab tulu 12 000 eurot aastas ja tema maksuvaba tulu on 654 eurot kuus ehk 7848 eurot aastas.
Näiteks töötaja, kes saab brutotöötasu 1000 eurot kuus ja vanaduspensioni 425 eurot kuus, saab tulu 17 100 eurot aastas (12 000 + 5100) ja tema maksuvaba tulu on ikka 8448  eurot aastas.

Infograafik “Maksuvaba tulu”

Graafik_2023_EST

Maksuvaba tulu avaldus

Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tööandja (tulumaksu kinnipidaja). Töötajal, kes töötab mitmes töökohas, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas.

Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

 • arvestaks maksuvaba tulu või
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu arvestada kuupõhiselt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt töötaja brutotöötasu või muu tasu suurusele.

Inimesel tuleb arvestada, et kui mitmest tuluallikast saadud tulu, nt töötasu või muu tulu ületavad 1200 eurot kuus, siis ei anna igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Seetõttu on 14 400–25 200 euro vahemikku jääva aastatulu puhul oluline, et inimene:

 • mõtleb kalendriaasta alguseks läbi oma igakuised tulud (nt töötasu, üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (nt kasu kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist vm) ja
 • teeb eeldatavate aastatulude põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu rakendamiseks ning
 • teavitab oma otsusest tulumaksu kinnipidajat (nt tööandjat) avaldusega, kas ta
  • loobub igakuise maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või
  • tahab igakuiselt maksuvaba tulu arvestada väiksemas summas kui 654 eurot.

Soovitatav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse. Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta järgmise aasta 1. oktoobriks.

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi järgmise aasta 1. oktoobriks.

Toimetaja valik